Η επιτροπή TRAN εγκρίνει την νέα Επίτροπο Μεταφορών Adina Ioanna Vălean.

Αγαπητά μέλη,

Στις 14 Νοεμβρίου, η επιτροπή TRAN του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μαζί με τη σχετική επιτροπή ENVI, πραγματοποίησαν την ακρόαση της υποψήφιας Επιτρόπου για τις μεταφορές Adina-Ioana Vălean. Κατά την προετοιμασία της ακρόασης, έπρεπε να απαντήσει γραπτώς στις ερωτήσεις που υπέβαλε εκ των προτέρων η Επιτροπή.

Η προφορική ακρόαση επικεντρώθηκε περισσότερο στις αεροπορικές μεταφορές, στις σιδηροδρομικές μεταφορές, στα πακέτα κινητικότητας και στην ολοκλήρωση του δικτύου ΔΕΔ-Μ. Όσον αφορά τον ναυτιλιακό τομέα παραδέχθηκε ότι δεν έχει μεγάλη εμπειρία και εξακολουθεί να βρίσκεται στη διαδικασία εκμάθησης. Στα θέματα σχετικά με το λιμάνια της Ευρώπης έδωσε τις ακόλουθες απαντήσεις:

Ως Επίτροπος Μεταφορών, έχει την εντολή να υποβάλει συνολική στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα, η οποία θα αντικαταστήσει τη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές του 2011. Η αποκεντροποίηση θα αποτελέσει κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής που θα καλύπτει ολόκληρο το σύστημα μεταφορών: οχήματα / πλοία, καύσιμα, υποδομές, κανονισμούς, τεχνικά πρότυπα και μέσα χρηματοδότησης. Επιπλέον, θα συνεχίσει τις εργασίες για την ολοκλήρωση του δικτύου ΔΕΔ-Μ.

Είναι ισχυρός υποστηρικτής του αυξημένου προϋπολογισμού για τις μεταφορές CEF II (συμπεριλαμβανομένου του κονδυλίου συνοχής ύψους 10 δισ. Ευρώ). Η κ. Vălean τόνισε επανειλημμένως ότι οι σιδηροδρομικές μεταφορές (επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές) αποτελούν τον πλέον βιώσιμο τρόπο μεταφοράς και δεσμεύθηκε να επενδύσει ιδιαίτερα στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Ως βασικό στοιχείο συνδεσιμότητας για τις απομακρυσμένες περιοχές δεσμεύθηκε να στηρίξει περιφερειακά αεροδρόμια και λιμένες εντός των ορίων των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.

Γενικά, θα χρειαστούν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής υποδομής μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων μέσων όπως το InvestEU, το Horizon Europe και τα περιφερειακά ταμεία. Κατά την άποψή της, η στρατιωτική κινητικότητα και τα έργα διπλής χρήσης παρέχουν σαφείς συνέργιες και ευκαιρίες.

Υποσχέθηκε να χρησιμοποιήσει κίνητρα για τις τιμές και να εφαρμόσει την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" στον τομέα των μεταφορών. Από την άποψη αυτή, η επέκταση του συστήματος εμπορίας εκπομπών ρύπων (ETS) στις θαλάσσιες μεταφορές αποτελεί μέρος της εντολής της. Όσον αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας, τόνισε την ανάγκη διασφάλισης της συνοχής με τις φιλοδοξίες της ΕΕ για το κλίμα, ιδίως όσον αφορά τα αεροσκάφη και τα καύσιμα πλοίων.

Σχεδιάζει να επιταχύνει την υιοθέτηση βιώσιμων καυσίμων σε οδικές, εναέριες, θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές, προκειμένου να σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στην απομάκρυνση των ανθρακούχων εκπομπών και τη βιωσιμότητα μέσω της στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας, της αναθεώρησης της οδηγίας για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, όλων των τρόπων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης ηλεκτροδότησης στα αεροδρόμια και τους λιμένες και της ενίσχυσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπροσθέτως, επιδιώκει να θέσει τα σωστά κίνητρα για τις τιμές για τα εναλλακτικά καύσιμα σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και να ενθαρρύνει την πρόσληψη εναλλακτικών καυσίμων, υποδομών και οχημάτων / πλοίων.

Όσον αφορά τα κοινωνικά θέματα, τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη κατάρτισης και επανεκπαίδευσης των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών καθώς και την προώθηση της ποικιλομορφίας στον τομέα των μεταφορών, έναν τομέα ο οποίος θα υποστεί τεράστιες αλλαγές τα επόμενα χρόνια και η οποία ήδη αντιμετωπίζει έλλειψη εργατικού δυναμικού.

Παρά τα πλεονεκτήματα για την κοινωνία, οι πολυτροπικές εμπορευματικές μεταφορές εξακολουθούν να είναι ακριβότερες και πολύπλοκες από ό, τι οι οδικές μεταφορές μόνο. Η κ. Vălean υποστηρίζει την ψηφιοποίηση των διαδικασιών, εξαλείφοντας τις πιθανές λύσεις για το χάσμα κόστους και την επενδυτική στήριξη για την υποδομή μεταφόρτωσης μεταξύ οδικών και σιδηροδρομικών ή εσωτερικών πλωτών οδών.

Σχεδιάζει να προωθήσει τις εργασίες για τη σύνδεση μεταξύ της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης των επεκτάσεων ΔΕΔ-Μ στις χώρες εταίρους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της νότιας Μεσογείου.

Όσον αφορά τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, υπόσχεται να είναι πολύ προσεκτικός στις επενδύσεις κρίσιμης υποδομής από τρίτες χώρες, σε στενή συνεργασία με την υποψήφια εκτελεστική αντιπρόεδρο Margrethe Vestager.

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο γίνεται ολοένα και πιο κρίσιμη. Θέλει να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία της ΕΕ είναι κατάλληλη και ικανή να προσαρμοστεί στις εξελισσόμενες απειλές. Ταυτόχρονα, οι δράσεις πρέπει να βασίζονται σε κίνδυνο, να είναι ανάλογες, ισορροπημένες και αποτελεσματικές, να ανταποκρίνονται στις υφιστάμενες και αναδυόμενες απειλές για την ασφάλεια, σε επίπεδο ΕΕ ή κρατών μελών.

Μελλοντικές διαδικασίες:

Από τις τρεις ακροάσεις, ο αρμόδιος Επίτροπος Thierry Breton (Γαλλία), υποψήφιος Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά, και η αρμόδια για θέματα μεταφορών Επίτροπος Adina-Ioana Vălean (Ρουμανία) εγκρίθηκαν από τις αντίστοιχες επιτροπές, ενώ ο Ούγγρος υποψήφιος Επίτροπος Warhely, θα πρέπει να απαντήσει σε επιπλέον γραπτές ερωτήσεις στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης αποφάσισε να απαντήσει στην απροθυμία της Βρετανίας να διορίσει έναν Επίτροπο πριν από τις εθνικές εκλογές στις 12 Δεκεμβρίου, κινώντας σχετική διαδικασία παράβασης κράτους - μέλους.

Read 645 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς