C-2993 COVID-19: Συντονισμένη οικονομική ανταπόκριση της Ε.Ε.

Αγαπητά μέλη,

Παρακάτω παραθέτουμε μια επισκόπηση των μέτρων χρηματοδότησης και κρατικών ενισχύσεων που προτείνει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού. 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η Επιτροπή πρότεινε την ανακατανομή 37 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων  και την πλήρη υλοποίησή της το 2020 με εξαιρετικές και ταχείες διαδικασίες.

Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στους ακόλουθους τρεις τομείς:

- τις δαπάνες για την υγεία που σχετίζονται με τον covid-19, σε οποιοδήποτε μέρος των κρατών μελών 

- στήριξη των κεφαλαίων κίνησης των ΜΜM

- Συστήματα βραχυπρόθεσμης απασχόλησης.

Σύμφωνα με την πρόταση, περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ ρευστότητας θα διατεθούν αμέσως στα κράτη μέλη για εθνικές συνεισφορές στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της πολιτικής για τη συνοχή. Αυτό θα συμπληρωθεί από κονδύλια ύψους 29 δισ. Ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και ta ταμεία επενδύσεων. (δεν προβλέπονται νέα ποσά από τα κράτη μέλη)

Η πρόταση καθιστά όλες τις δυνητικές δαπάνες για την καταπολέμηση της επιδημίας COVID-19 επιλέξιμες από την 1η Φεβρουαρίου 2020, έτσι ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να δαπανήσουν τα μέσα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα για την καταπολέμηση της επιδημίας.

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη μετατόπιση των κονδυλίων στα προγράμματα. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να επιτρέπουν σε όλα τα κράτη μέλη να επαναπροσανατολίσουν και να καθοδηγήσουν τη στήριξη τις προσεχείς εβδομάδες όπου αυτό είναι περισσότερο αναγκαίο, ιδίως:

 - Παροχή υποστήριξης στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, π.χ. μέσω της χρηματοδότησης του εξοπλισμού και των φαρμάκων στον τομέα της υγείας, των εγκαταστάσεων δοκιμών και θεραπείας, της πρόληψης των ασθενειών, της ηλεκτρονικής υγείας, της παροχής προστατευτικού εξοπλισμού, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, της προσαρμογής του εργασιακού περιβάλλοντος στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της εξασφάλισης πρόσβασης στις ευάλωτες ομάδες.

- Παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων οικονομικών κρίσεων που συνδέονται με την κρίση του Coωιδ-19, καλύπτοντας π.χ. το κεφάλαιο κίνησης στα ΜΜΜ για την αντιμετώπιση των ζημιών που οφείλονται στην κρίση, με ιδιαίτερη προσοχή σε τομείς που πλήττονται ιδιαίτερα.

- Να υποστηρίξει προσωρινά τα εθνικά συστήματα σύντομης απασχόλησης που βοηθούν στην αντιμετώπιση του αντίκτυπου του σοκ, σε συνδυασμό με μέτρα βελτίωσης της ικανότητας και αναβάθμισης.

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά με την πρόταση (με ταχεία διαδικασία). Η ESPO σίγουρα θα μεταβιβάσει τις ανάγκες των ευρωπαϊκών λιμένων σε αυτό το θέμα στους αρμόδιους βουλευτές του ΕΚ.

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Η ανακοίνωση περιγράφει τα μέτρα στήριξης που μπορούν να λάβουν τα κράτη μέλη ήδη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις:

- Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να λάβουν μέτρα που ισχύουν για όλες τις εταιρείες, όπως π.χ. επιδοτήσεις μισθών και αναστολή πληρωμών φόρων εταιρειών και προστιθέμενης αξίας ή κοινωνικών εισφορών. Τα μέτρα αυτά ανακουφίζουν τις οικονομικές πιέσεις στις επιχειρήσεις με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων και μπορούν να τεθούν αμέσως σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη, χωρίς τη συμμετοχή της Επιτροπής.

- Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις επιτρέπουν στα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής, να ανταποκρίνονται στις οξείες ανάγκες ρευστότητας και να υποστηρίζουν τις εταιρείες που αντιμετωπίζουν πτώχευση λόγω της επιδημίας COVID-19.

- Το άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ επιτρέπει στα κράτη μέλη, με την έγκριση της Επιτροπής, να αποζημιώνουν τις εταιρείες για τη ζημία που υπέστησαν σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως αυτές που προκλήθηκαν από την εστία COVID-19. Αυτό περιλαμβάνει μέτρα για την αποζημίωση των επιχειρήσεων σε τομείς που έχουν πληγεί ιδιαίτερα (π.χ. μεταφορές, τουρισμός και φιλοξενία).

- ΙΤΑΛΙΑ:

Επί του παρόντος, ο αντίκτυπος της επιδημίας COVID-19 στην Ιταλία έχει χαρακτήρα και κλίμακα που επιτρέπει τη χρήση του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ. Αυτό επιτρέπει στην Επιτροπή να εγκρίνει πρόσθετα εθνικά μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας ενός κράτους μέλους, την οποία η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει στην Ιταλία.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε στα κράτη μέλη προς διαβούλευση σχέδιο πρότασης για προσωρινό πλαίσιο κρατικής ενίσχυσης, για την υποστήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της επιδημίας COVID-19, με στόχο να τεθεί το πλαίσιο εντός των προσεχών ημερών.

Η πρόταση θα επιτρέψει τέσσερα είδη ενισχύσεων:

- Άμεσες επιχορηγήσεις και επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα (έως 500.000 ευρώ σε μια επιχείρηση για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών της σε ρευστότητα μέσω άμεσης επιδότησης ή φορολογικού πλεονεκτήματος),

- κρατικές εγγυήσεις για δάνεια που λαμβάνονται από εταιρείες από τράπεζες (οι εγγυήσεις μπορούν να αφορούν τόσο τα δάνεια για επενδύσεις όσο και κεφάλαια κίνησης),

- Επιδοτούμενα δημόσια δάνεια προς επιχειρήσεις (τόσο για επενδύσεις όσο και για κεφάλαια κίνησης),

- Διασφαλίσεις για τις τράπεζες που διοχετεύουν στήριξη στην πραγματική οικονομία.

Οι εταιρείες που αντιμετώπισαν δυσκολίες μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2019 είναι επιλέξιμες για ενίσχυση στο πλαίσιο αυτού του προσωρινού πλαισίου.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην πλήρη δήλωση του Επιτρόπου Vestager εδώ: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_479

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Στοχευμένα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης είναι δυνατά για την αντιμετώπιση των άμεσων αρνητικών κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της επιδημίας του ιού. Αυτό περιλαμβάνει την υποστήριξη των επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς και τομείς που αντιμετωπίζουν διαταραχές της παραγωγής ή των πωλήσεων και ως εκ τούτου επηρεάζονται από τη συμπίεση των ρευστών διαθεσίμων, ιδίως των ΜΜΜ. Οι ενέργειες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:

- Φορολογικά μέτρα που απευθύνονται σε επιχειρήσεις στις πληγείσες περιφέρειες και τομείς (π.χ. αναβολή πληρωμής των εταιρικών φόρων, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ΦΠΑ, πρόοδος των δημόσιων πληρωμών και καθυστερήσεων, φορολογικές εκπτώσεις, άμεση χρηματοδοτική στήριξη).

- Εγγυήσεις προς τις τράπεζες για να βοηθήσουν τις εταιρείες με κεφάλαιο κίνησης και εγγυήσεις εξαγωγής, ενδεχομένως συμπληρωμένες με μέτρα εποπτείας.

- Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ευελιξία για την αντιμετώπιση "ασυνήθιστων γεγονότων εκτός του ελέγχου" εφαρμόζεται στην τρέχουσα κατάσταση, για την οποία το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης προβλέπει ότι επιτρέπεται στα κράτη μέλη να παρεκκλίνουν προσωρινά από τις απαιτούμενες δημοσιονομικές προσαρμογές.

Read 625 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς