Αποτύπωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. βελτιώνει περαιτέρω τους δείκτες κερδοφορίας της. Πιο συγκεκριμένα για τους πρώτους εννέα μήνες του 2016 :

  • Ο κύκλος εργασιών και τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 3.059.799 € παρουσιάζοντας αύξηση κατά 85,52%.
  • Τα έξοδα της επιχείρησης ανήλθαν σε 1.560.338 € παρουσιάζοντας αύξηση κατά 39,83%.
  • Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ανέρχεται σε 1.499.461 € παρουσιάζοντας αύξηση κατά 181,10%.

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. και τα λιμάνια αρμοδιότητάς της, αναπτύσσονται με εντατικούς ρυθμούς όπως αποτυπώνεται και στην οικονομική πορεία της εταιρείας κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2016.

Η αύξηση των εσόδων προέρχεται κυρίως από την αλματώδη αύξηση της κίνησης επιβατών και οχημάτων, της διακίνησης φορτίων και στην συμφωνία με την T.A.P. A.G. για την παραχώρηση χρήσης χώρου, με σκοπό την εναπόθεση σωλήνων.

Η υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων για την αναβάθμιση υποδομών, εξοπλισμού και παροχών προς τους χρήστες συνετέλεσε στην αύξηση των εξόδων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

                           30/9/2015        30/9/2016            μεταβολή

Έσοδα                1.649.271 €      3.059.799 €        + 85,52%

Έξοδα                1.115.840 €      1.560.338 €        + 39,83%

Αποτέλεσμα       533.431 €         1.499.461 €        +181,10%

Η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. (διοίκηση και εργαζόμενοι) σε συνεργασία με τα εποπτεύοντα Υπουργεία, τον μέτοχο (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους εμπλεκόμενους φορείς και τους χρήστες, υλοποιεί τον φιλόδοξο αναπτυξιακό της σχεδιασμό, επενδύοντας στην δημιουργία και αναβάθμιση λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών, σε όλα τα λιμάνια αρμοδιότητάς της, προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας και της τοπικής κοινωνίας.

Read 741 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Γιώργος Καστελλάνος

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς

Ακολουθήστε μας