ΟΛΒ: Σύστημα παρακολούθησης και μέτρησης των ατμοσφαιρικών ρύπων.

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε., στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αλλά και του Προγράμματος Παρακολούθησης Περιβάλλοντος που ορίζει η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του Λιμένα Βόλου, έχει εγκαταστήσει από το 2014, στον Εμπορικό Λιμένα, σύστημα παρακολούθησης και μέτρησης των ατμοσφαιρικών ρύπων.


Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της αυτονόητης υποχρέωσης του Οργανισμού να ενημερώνει τους πολίτες του Δήμου Βόλου, ανακοινώνονται τα επίπεδα των συγκεντρώσεων των ατμοσφαιρικών ρύπων που προσδιορίζονται (PM10, PM2,5, PAHs, NOx, O3, BETX και μέταλλα / μεταλλοειδή όπως Cr, Mn, Fe, Ni, Zn, As, Cd, Pd) στην ιστοσελίδα του Οργανισμού μέσω ανάρτησης εκθέσεων αναφοράς των on-line μετρήσεων των ρύπων ανά τρίμηνο, συνοπτικών εκθέσεων των μετρήσεων σε εξάμηνη βάση και πλήρων εκθέσεων με το σύνολο των μετρήσεων σε ετήσια βάση. Οι πλήρεις εκθέσεις περιλαμβάνουν αξιολόγηση των μετρήσεων και αναλυτική σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα ετήσια και ημερήσια επιτρεπόμενα όρια που ορίζει η Οδηγία 2008/50/ΕΚ ‘’για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη’’ . Ταυτόχρονα, ο Οργανισμός ανακοινώνει τα αποτελέσματα των διενεργούμενων μετρήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Οι μετρήσεις αυτές γίνονται σε συνεργασία με το Διαπιστευμένο ‘’Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος - Ομάδα Μέτρησης Αιωρούμενων Σωματιδίων, ΕΕΡΠ - ΟΜΑΣ’’ του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συνεπώς θεωρούμε ότι δε θα έπρεπε με επιπλέον κόστος να συμμετέχουμε και σε άλλα αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματα.

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. συνεχίζει το πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην περιοχή, σε μια προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης και υλοποίησης ενδεχόμενων διορθωτικών ενεργειών, σε περίπτωση υπέρβασης των νομοθετικών ορίων των μετρούμενων παραμέτρων αλλά και αξιολόγησης των δεδομένων καταγραφής του συστήματος, ως στοιχεία για τη σύνταξη μελετών που αφορούν στη μακροπρόθεσμη επίδραση τους στο περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, έχει δρομολογηθεί η ένταξη στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα μετρήσεων που αφορούν στις συγκεντρώσεις του S02.

Η βούληση του Οργανισμού για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που εξυπηρετούν σκοπούς βελτίωσης και αναβάθμισης της ποιότητας του αέρα της πόλης μας, είναι σαφέστατα έκδηλη, ειδικότερα δε για σκοπούς ταυτοποίησης πηγών εκπομπής ρύπων και προσδιορισμού ποσοστών συμβολής αυτών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εφαρμογή ειδικών επιστημονικών εργαλείων και μοντέλων ποσοτικοποίησης συνεισφοράς. Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. βεβαιώνει και εμπράκτως το αποδεικνύει, να συντείνει σε προγράμματα που κατατείνουν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος εφόσον, αφενός, παραχθούν απτά, εφαρμόσιμα και εν τέλει επωφελή αποτελέσματα και αφετέρου προσδιοριστούν οι δράσεις οι οποίες θα αφορούν στις λειτουργικές δραστηριότητες της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και οι οποίες τόσο σε μελετητικό επίπεδο, όσο και σε εφαρμοστικό, θα κατέχουν ικανά εχέγγυα να αποδειχτούν επωφελείς.

 

Read 102 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Γιώργος Καστελλάνος

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς

Ακολουθήστε μας