Η Ε.Ε στη προσπάθειά της για την ενοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου, προωθεί τις πολιτικές εκείνες σε θεσμικό ή επιχειρησιακό επίπεδο έτσι ώστε τα Κράτη – Μέλη υιοθετώντας ή ενσωματώνοντάς τες, να τείνουν προς αυτήν την κεντρική πολιτική επιλογή.

Οι πολιτικές αυτές υλοποιούνται είτε μέσω Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών ή μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που αφορούν το σύνολο των Κρατών – Μελών ή μία ομάδα από αυτές, ώστε να επιτυγχάνεται ταυτόχρονα και ο σκοπός της συνεργασίας και συναντίληψης μεταξύ τους.

EUcorridors

Ευρωπαϊκοί Διάδρομοι

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση που θα μετατρέψει το σημερινό μωσαϊκό ευρωπαϊκών οδικών δικτύων, σιδηροδρόμων, αερολιμένων και διωρύγων σε ένα ενοποι ημένο δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Το νέο κεντρικό δίκτυο δεν θα έχει σημεία συμφόρησης, οι υποδομές του θα είναι αναβαθμισμένες και οι διασυνοριακές μεταφορές για επιβάτες και επιχειρήσεις εναρμονισμένες σε ολόκληρη την ΕΕ. Το νέο κεντρικό δίκτυο θα έχει βελτιωμένες συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς και θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή με μείωση των εκπομπών CO2 από τις μεταφορές...

pdf-icon pdf-icon   pdf-icon pdf-icon  pptx win 
Ανακοίνωση Τύπου
(ΜΕΜΟ 11.706)
Ανακοίνωση Τύπου TEN-T Μemo (EL) TEN-T Final Corridors Future of Ports Policy

FutureMed

Στρατηγικό Έργο FUTUREMED

Με επιτυχία διοργανώθηκε την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015, στα πλαίσια του έργου FutureMED του Προγράμματος Μεσογειακός Χώρος (MED) της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, που υλοποιεί το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Δικτύων η δεύτερη συνάντηση της Εθνικής Επιτροπής Εμπλεκομένων Φορέων θαλασσίων και συνδυασμένων μεταφορών στο πλαίσιο του Στρατηγικού Έργου FUTUREMED (Freight and passengers sUpporting infomobiliTy systems for a sUstainable impRovEment of the competitiveness of port-hinterland systems of the MED)...

pdf-icon pdf-icon   pdf-icon
Ανακοίνωση Τύπου Πρόσκληση Πρακτικά    

ThalassioiDiadromoi

ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΣ–ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. & Ν.Ε. στον Πειραιά 11.11.2016

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση που θα μετατρέψει το σημερινό μωσαϊκό ευρωπαϊκών οδικών δικτύων, σιδηροδρόμων, αερολιμένων και διωρύγων σε ένα ενοποι ημένο δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Το νέο κεντρικό δίκτυο δεν θα έχει σημεία συμφόρησης, οι υποδομές του θα είναι αναβαθμισμένες και οι διασυνοριακές μεταφορές για επιβάτες και επιχειρήσεις εναρμονισμένες σε ολόκληρη την ΕΕ. Το νέο κεντρικό δίκτυο θα έχει βελτιωμένες συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς και θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή με μείωση των εκπομπών CO2 από τις μεταφορές...

pdf-icon pdf-icon   pdf-icon pdf-icon 
ΔΔΜ και έργα Θαλασσίων Διαδρόμων: Προστιθέμενη αξία και προοπτικές
(Πλατιάς ΓΓΛΛΠΝΕ)
Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)
(Ψαρουδάκης ΕΥΣΕ)
Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη - CEF»Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών/Ενέργειας/Τηλεπικοινωνιών
(Λογοθέτης ΕΥΣΕ)
Η ανάπτυξη του ΔΔΜ και το νέο πλαίσιο
(Χ.Διονέλης_Συντονιστής Ομάδας ΔΔΜ)

Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς