COVID-19: Το Συμβούλιο ζητά σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τις εμπορευματικές μεταφορές

Αγαπητά Μέλη,

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τα συμπεράσματα για θέματα πολιτικής για την πανδημία και άλλα σχέδια έκτακτης ανάγκης για κρίσεις στον ευρωπαϊκό τομέα των εμπορευματικών μεταφορών. Το Συμβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης με στόχο τη δημιουργία αξιόπιστων και ισχυρών μηχανισμών συντονισμού για την αποφυγή μονομερών και μη συντονισμένων περιορισμών για μελλοντική κρίση.

Το συμπέρασμα του Συμβουλίου αναγνωρίζει τη «συστημική συνάφεια» των μεταφορών και τον κρίσιμο ρόλο του τομέα των μεταφορών με σκοπό τη διασφάλιση ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού.
Αναλυτικότερα, τα συμπεράσματα περιέχουν τις ακόλουθες διατάξεις:

Το Συμβούλιο,

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι κατά τη διάρκεια πανδημίας και άλλων μεγάλων καταστάσεων κρίσης, οι διάδρομοι του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και άλλες βασικές διασυνοριακές συνδέσεις θα πρέπει να διατηρηθούν λειτουργικοί, διασφαλίζοντας τη λειτουργία σχετικών και συναφών βοηθητικών υπηρεσιών και διατηρώντας ανοιχτά σύνορα για τις εμπορευματικές μεταφορές.

ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να καταρτίσει γρήγορα ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για κρίσεις σ τον ευρωπαϊκό τομέα των εμπορευματικών μεταφορών λόγω της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διασφάλιση του συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ και σαφείς κατευθυντήριες γραμμές που θα βασίζονται, κατά περίπτωση, σε εκτίμηση επιπτώσεων και μετά από διαβούλευση με τον τομέα των μεταφορών, με αξιολόγηση των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 και λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική κατάσταση του τομέα των μεταφορών από την αρχή της πανδημίας.

ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ την Επιτροπή, προκειμένου να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου έκτακτης ανάγκης και να παράσχει έναν συνεκτικό ορισμό της έννοιας «μείζονος κρίσης».

ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο κάλυψης στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης τουλάχιστον των ακόλουθων πτυχών: διατήρηση διασυνοριακών εμπορευματικών μεταφορών κατά μήκος των διαδρόμων ΔΕΔ-Μ και άλλων ουσιαστικών διασυνοριακών συνδέσεων, καθώς και συναφών βοηθητικών υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτού του δικτύου, και εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στις μεταφορές, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους · προετοιμασία κατευθυντήριων γραμμών και εργαλείων βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του τομέα των μεταφορών και να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό κανονιστικό πλαίσιο όσον αφορά τις εξαιρέσεις που πρέπει να εφαρμόζονται όταν προκύπτουν πανδημίες και άλλες σημαντικές καταστάσεις κρίσης.

ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να αναπτύξει, σε σχέση με την επανεξέταση του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα ειδικό πλαίσιο για την προσωρινή κρατική ενίσχυση για τις σημερινές και μελλοντικές πανδημίες και άλλες σημαντικές καταστάσεις κρίσης που θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να στηρίξουν τον τομέα των μεταφορών σε μια ταχεία, αναλογική και χωρίς διακρίσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να δράσουμε γρήγορα και με ευέλικτο τρόπο σε τέτοιες καταστάσεις.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ τη σημασία του κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση και της καθοδήγησης της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις και την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων από τρίτες χώρες και την προστασία των στρατηγικών πλεονεκτημάτων της Ευρώπης, πριν από την εφαρμογή του κανονισμού.

Read 819 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 33 Πειραιάς, Τ.Κ. 18535