Δελτία τύπου - Εγκύκλιοι

Δελτία τύπου - Εγκύκλιοι (25)

Επικαιροποιημένος Πράσινος Οδηγός 2021 της ESPO ("Εγχειρίδιο προς ένα πράσινο μέλλον για τα Ευρωπαϊκά λιμάνια").

Μετά από την διαδικτυακή συνεδρίαση του Executive Committee της ESPO, την οποία παρακολούθησε ο εκπρόσωπος και Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΙΜΕ κ. Θάνος Λιάγκος, εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση για ενημέρωση των μελών της.
Την Τρίτη το Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο πρόγραμμα InvestEU που παρέχει κίνητρα για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και εγγυάται την απλούστερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Το InvestEU θα στηρίξει στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ιατρικών εφοδίων, κρίσιμης σημασίας σε συνθήκες πανδημίας, καθώς και στην παραγωγή ανταλλακτικών και συσκευών στον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ε.Ε. Θα χρηματοδοτήσει επίσης βιώσιμα έργα που έχουν αποδεδειγμένα θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, το κλίμα και την κοινωνία. Τα έργα αυτά θα διέπονται υποχρεωτικά από την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», δεν θα πρέπει δηλαδή να αντιβαίνουν στους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους που έχει θέσει η Ε.Ε.

Οι επιπλέον επενδύσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν σε 400 δισ. ευρώ, και οι εγγυήσεις της ΕΕ θα κατανεμηθούν ως εξής:
1. Βιώσιμες υποδομές: περίπου 38%
2. Έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση: 25%
3. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: περίπου 26%
4. Κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες: περίπου 11%

Ειδικότερα στις βιώσιμες υποδομές, αναφέρθηκαν τα παρακάτω:
Sustainable Infrastructure (EUR 9.89 billion): The sustainable infrastructure window supports sustainable investments i.a. in the areas of transport, including multimodal transport, renewable energy, energy efficiency, digital connectivity and access, oceans, water, including inland waterways, waste management, tourism, equipment, mobile assets and the deployment of innovative technologies that contribute to the EU’s environmental or climate resilience or social sustainability objectives.

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) θα λάβει επιπλέον 375 εκ. ευρώ με σκοπό να συμβάλει στην εφαρμογή του προγράμματος InvestEU.

Έχει δημιουργηθεί μια ειδική ιστοσελίδα για το πρόγραμμα InvestEU με παραδείγματα έργων που στηρίζονται από την ΕΕ

Τους τελευταίους μήνες, οι Ευρωπαϊκοί λιμένες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προμήθεια και διανομή βασικών αγαθών και στη διατήρηση της οικονομίας σε λειτουργία. Ως πύλες προς τον κόσμο, που βρίσκονται στο σταυροδρόμι των αλυσίδων εφοδιασμού, των κόμβων ενέργειας, της βιομηχανίας και της μπλε οικονομίας, οι λιμένες μπορούν να είναι μοναδικοί κινητήρες βιώσιμης ανάπτυξης και ανάκαμψης. Για να συνεχίσουν να παίζουν το ρόλο τους, τα λιμάνια της Ευρώπης πρέπει να παραμείνουν ανθεκτικά και κατάλληλα για το μέλλον.

Ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για την εφαρμογή μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας μας. Καθώς η προετοιμασία των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας φτάνει στο τελικό της στάδιο, ο ESPO καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν υπόψη και να επανεξετάσουν την ένταξη λιμενικών έργων.

«Οι λιμένες της Ευρώπης είναι κινητήρες ανάπτυξης και ανάκαμψης. Οι λιμένες βρίσκονται στο σταυροδρόμι των μεταβάσεων και μπορούν πραγματικά να είναι εταίροι στην πράσινη και ψηφιακή ανάκαμψη. Θεωρούμε ότι πολλά λιμενικά έργα έχουν τη δύναμη να ενισχύσουν τις απαραίτητες μεταβάσεις που προτείνονται στην πολιτική ανάκαμψης της Ευρώπης. Λυπούμαστε που ακούσαμε ότι ορισμένα κράτη μέλη αρνούνται να ενσωματώσουν αυτά τα έργα », λέει η Γενική Γραμματέας του ESPO, Isabelle Ryckbost.

Ο ESPO εκφράζει τη λύπη του για αυτήν την χαμένη ευκαιρία που θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά σε μια πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική ανάκαμψη.

Οι λιμένες της Ευρώπης ελπίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα σημεία κατά την εκτίμησή τους για τα εθνικά σχέδια των κρατών-μελών.

• Η ευθυγράμμιση του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις προκλήσεις που προσδιορίζονται στις σχετικές ανά χώρα συστάσεις.
• Η επαρκής ένταξη και διαβούλευση των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην προετοιμασία του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Αγαπητά Μέλη,

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τα συμπεράσματα για θέματα πολιτικής για την πανδημία και άλλα σχέδια έκτακτης ανάγκης για κρίσεις στον ευρωπαϊκό τομέα των εμπορευματικών μεταφορών. Το Συμβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης με στόχο τη δημιουργία αξιόπιστων και ισχυρών μηχανισμών συντονισμού για την αποφυγή μονομερών και μη συντονισμένων περιορισμών για μελλοντική κρίση.

Το συμπέρασμα του Συμβουλίου αναγνωρίζει τη «συστημική συνάφεια» των μεταφορών και τον κρίσιμο ρόλο του τομέα των μεταφορών με σκοπό τη διασφάλιση ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού.
Αναλυτικότερα, τα συμπεράσματα περιέχουν τις ακόλουθες διατάξεις:

Το Συμβούλιο,

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι κατά τη διάρκεια πανδημίας και άλλων μεγάλων καταστάσεων κρίσης, οι διάδρομοι του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και άλλες βασικές διασυνοριακές συνδέσεις θα πρέπει να διατηρηθούν λειτουργικοί, διασφαλίζοντας τη λειτουργία σχετικών και συναφών βοηθητικών υπηρεσιών και διατηρώντας ανοιχτά σύνορα για τις εμπορευματικές μεταφορές.

ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να καταρτίσει γρήγορα ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για κρίσεις σ τον ευρωπαϊκό τομέα των εμπορευματικών μεταφορών λόγω της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διασφάλιση του συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ και σαφείς κατευθυντήριες γραμμές που θα βασίζονται, κατά περίπτωση, σε εκτίμηση επιπτώσεων και μετά από διαβούλευση με τον τομέα των μεταφορών, με αξιολόγηση των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 και λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική κατάσταση του τομέα των μεταφορών από την αρχή της πανδημίας.

ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ την Επιτροπή, προκειμένου να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου έκτακτης ανάγκης και να παράσχει έναν συνεκτικό ορισμό της έννοιας «μείζονος κρίσης».

ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο κάλυψης στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης τουλάχιστον των ακόλουθων πτυχών: διατήρηση διασυνοριακών εμπορευματικών μεταφορών κατά μήκος των διαδρόμων ΔΕΔ-Μ και άλλων ουσιαστικών διασυνοριακών συνδέσεων, καθώς και συναφών βοηθητικών υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτού του δικτύου, και εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στις μεταφορές, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους · προετοιμασία κατευθυντήριων γραμμών και εργαλείων βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του τομέα των μεταφορών και να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό κανονιστικό πλαίσιο όσον αφορά τις εξαιρέσεις που πρέπει να εφαρμόζονται όταν προκύπτουν πανδημίες και άλλες σημαντικές καταστάσεις κρίσης.

ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να αναπτύξει, σε σχέση με την επανεξέταση του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα ειδικό πλαίσιο για την προσωρινή κρατική ενίσχυση για τις σημερινές και μελλοντικές πανδημίες και άλλες σημαντικές καταστάσεις κρίσης που θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να στηρίξουν τον τομέα των μεταφορών σε μια ταχεία, αναλογική και χωρίς διακρίσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να δράσουμε γρήγορα και με ευέλικτο τρόπο σε τέτοιες καταστάσεις.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ τη σημασία του κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση και της καθοδήγησης της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις και την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων από τρίτες χώρες και την προστασία των στρατηγικών πλεονεκτημάτων της Ευρώπης, πριν από την εφαρμογή του κανονισμού.

ESPO Εγκύκλιος C- 3035

5 Μαΐου 2020

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θαλάσσιων Λιμένων (ESPO) συζήτησε με τηλεδιάσκεψη την πρόταση της Επιτροπής COM(2020) 177 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/352, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους φορείς διαχείρισης λιμένων ή στις αρμόδιες αρχές να παρέχουν ευελιξία όσον αφορά την επιβολή τελών λιμενικής υποδομής στο πλαίσιο της επιδημίας COVID-19.Η ESPO συμβουλεύτηκε εκτενώς με τα μέλη της και κατέληξε στις παρακάτω επισημάνσεις:-

Τα μέλη της ESPO πιστεύουν ότι η προτεινόμενη τροποποίηση ενδέχεται να υπονομεύσει τον αρχικό κανονισμό για τις λιμενικές υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, οι ευρωπαϊκοί λιμένες αντιτίθενται ομόφωνα σε τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 με βάση τις ακόλουθες εκτιμήσεις:

• Η προτεινόμενη τροποποίηση ενέχει τον κίνδυνο υπονόμευσης των αρχών που προβλέπονται από τον κανονισμό, καθώς και σημαντικό αντίκτυπο στους ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των Ευρωπαϊκών λιμένων. Η έκδοση του κανονισμού για τις λιμενικές υπηρεσίες (ΕΕ) 2017/352 επιτεύχθηκε μετά από πολυετείς διαπραγματεύσεις. Το αποτέλεσμά της επιτυγχάνει μια εύθραυστη ισορροπία που θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο από αυτήν την πρόταση.

• Η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί στο να δοθεί η δυνατότητα στους φορείς διαχείρισης λιμένων ή στις αρμόδιες αρχές να παρέχουν προσωρινή ευελιξία στο πλαίσιο της επιδημίας COVID-19, παρέχοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να επιτρέπουν στους λιμένες να παραιτηθούν, να αναστείλουν, να μειώσουν ή να αναβάλουν την πληρωμή των τελών λιμενικής υποδομής. Η ESPO θεωρεί ότι η τροποποίηση παρέχει περιορισμένη προστιθέμενη αξία από την άποψη αυτή. Το άρθρο 13 παράγραφος 3, το άρθρο 13 παράγραφος 4 και το άρθρο 13 παράγραφος 5 του κανονισμού για τις λιμενικές υπηρεσίες παρέχουν ήδη στους φορείς διαχείρισης λιμένων ή στην αρμόδια αρχή την αυτονομία να καθορίζουν τη δομή και το επίπεδο των τελών λιμενικής υποδομής και να επιτρέπουν τροποποιήσεις. Η ESPO θεωρεί ότι η ευελιξία αυτή είναι επαρκής για την παροχή στήριξης στους χρήστες των λιμένων κατά περίπτωση από τον φορέα διαχείρισης λιμένων ή την αρμόδια αρχή. Επιπλέον, η πλήρης απαλλαγή από τα λιμενικά τέλη φαίνεται να είναι ένα έκτακτο μέτρο το οποίο έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις.

• Επιπλέον, η προτεινόμενη τροποποίηση παρέχει τη δυνατότητα παρέκκλισης από την υποχρέωση ενημέρωσης των χρηστών του λιμένα δύο μήνες πριν από οποιαδήποτε αλλαγή στα τέλη λιμενικής υποδομής. Ενώ η ESPO κατανοεί το σκεπτικό της παρούσας πρότασης, οι ευρωπαϊκοί λιμένες θεωρούν δυσανάλογη την τροποποίηση του κανονισμού για τις λιμενικές υπηρεσίες για την παρέκκλιση αυτή. Δεδομένου ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο τέλος λιμενικής υποδομής που συνδέεται με την κρίση COVID-19 θα είναι υπέρ των χρηστών του λιμένα, δεν αναμένονται καταγγελίες για πολύ σύντομη περίοδο προειδοποίησης. Επιπλέον, ο στόχος της δυνατότητας προσωρινής παρέκκλισης από τα υφιστάμενα χρονικά πλαίσια κοινοποίησης, στο πλαίσιο της COVID-19 θα μπορούσε, εάν χρειαστεί, να αντιμετωπιστεί σε οριζόντιο επίπεδο που θα καλύπτει διάφορους τομείς και τομείς της νομοθεσίας.

• Η νέα πρόταση που αναφέρει ότι η εν λόγω «παραίτηση, αναστολή, μείωση ή αναβολή του τέλους λιμενικής υποδομής παρέχεται σε όλους τους χρήστες λιμένων που υπόκεινται σε λιμενικά τέλη υποδομής ενδέχεται να έρχεται σε αντίθεση με τη συμφωνηθείσα αρχή του PSR (άρθρο 13 παράγραφος 5), η οποία επιτρέπει στους λιμένες να διαφοροποιούν τα τέλη ως αποτέλεσμα μεμονωμένων διαπραγματεύσεων .

• Επιπλέον, τα τέλη λιμενικής υποδομής αποτελούν σημαντικό μέρος του εισοδήματος των φορέων διαχείρισης λιμένων και αποτελούν αμοιβή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, οι μειώσεις ή οι απαλλαγές από τα λιμενικά τέλη συνεπάγονται απώλεια εισοδήματος, οι οποίες πρέπει να εκτιμώνται από τον φορέα διαχείρισης του λιμένα σε σχέση με την οικονομική βιωσιμότητα του λιμένα. Επιπλέον, ενώ οι περισσότεροι Ευρωπαϊκοί λιμένες έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για τη στήριξη των πελατών τους, δεν επηρεάζονται εξίσου όλες οι ναυτιλιακές γραμμές και τμήματα των θαλάσσιων μεταφορών από τις επιπτώσεις της κρίσης COVID-19. Ως εκ τούτου, ο φορέας διαχείρισης λιμένων ή η αρμόδια αρχή πρέπει να παραμείνει ελεύθερος να λαμβάνει κατά περίπτωση αποφάσεις σχετικά με τα αναγκαία μέτρα για την υποστήριξη των πελατών τους που έχουν ανάγκη, εντός των οικονομικών δυνατοτήτων τους.

• Εάν ο στόχος είναι η παροχή γενικής στήριξης στον ναυτιλιακό τομέα, ο στόχος θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω ειδικής τομεακής στήριξης στον ναυτιλιακό τομέα σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο, αντί να χρησιμοποιούνται οι Ευρωπαϊκοί λιμένες ως μέσο για τον σκοπό αυτό.

Οι Ευρωπαϊκοί λιμένες είναι ευγνώμονες για τις προσπάθειες και τη δέσμευση που επέδειξε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των συνεπειών αυτής της κρίσης για τον τομέα των λιμένων, πιστεύουν όμως ότι η πρόταση της Επιτροπής COM (2020) 177 δεν είναι απαραίτητη και κινδυνεύει να υπονομεύσει τον υφιστάμενο κανονισμό για τους λιμένες, όπως συμφωνήθηκε το 2017.
Η ESPO θα συζητήσει τη θέση της αυτή με την Επιτροπή και τους αρμόδιους φορείς λήψης αποφάσεων.

Η τρέχουσα παγκόσμια υγειονομική κρίση θα απαιτήσει κάτι περισσότερο από μια «συνηθισμένη επιχείρηση» ως ενημέρωση της στρατηγικής για τις μεταφορές στην Ευρώπη.

Από το 2011, η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές νέες προκλήσεις και έχει καθορίσει νέες φιλοδοξίες πολιτικής. Ωστόσο, η κρίση υγείας που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα κινδυνεύει να ανατρέψει ριζικά τις τρέχουσες πραγματικότητες, τις υποθέσεις και τις στρατηγικές. Η οικονομία και η ζωή μας επηρεάζονται σχεδόν σε όλες τις πτυχές της και ενώ μπορούμε να ελπίζουμε για μια γρήγορη ανάκαμψη, είναι σαφές ότι δεν θα επιστρέψουμε στην επιχειρηματικότητα ως συνήθως.

Από την έναρξη της κρίσης COVID-19, τα λιμάνια της Ευρώπης καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους και επομένως την ασφάλεια του εφοδιασμού. Τα Ευρωπαϊκά λιμάνια έχουν ενεργοποιήσει σχέδια έκτακτης ανάγκης για να διασφαλίσουν ότι θα παραμείνουν πλήρως λειτουργικά κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Περισσότερο από ποτέ, τα Ευρωπαϊκά λιμάνια έχουν αποδείξει τον ρόλο τους ως βασικών και κρίσιμων υποδομών, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην προμήθεια των απαραίτητων αγαθών.

Ενώ τα λιμάνια είναι έτοιμα να αγκαλιάσουν και να προσαρμοστούν σε μια αλλαγμένη πραγματικότητα, προς το παρόν δεν είναι ακόμη σαφές για πόσο καιρό θα διαρκέσει η τρέχουσα μεγάλη αναστάτωση της οικονομίας και της κοινωνίας της Ευρώπης, πόσο σοβαρές θα είναι οι επιπτώσεις ή ποιες προσπάθειες θα απαιτηθούν ένα «νέο κανονικό» σενάριο. Αν και πολλά λιμάνια αισθάνονται ήδη τον αντίκτυπο της επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας, ο πραγματικός, αυτός αντίκτυπος για ολόκληρο τον λιμενικό τομέα θα γίνει σαφής μόνο από το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Ως εκ τούτου, η ESPO πιστεύει ότι, ελλείψει γνώσεων σχετικά με τη διάρκεια και τον αντίκτυπο της τρέχουσας κρίσης, είναι προς το παρόν αδύνατο να τεθεί το έδαφος για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για τις μεταφορές.

Η ESPO προτείνει μια προσέγγιση δύο βημάτων:

Τα Ευρωπαϊκά λιμάνια πιστεύουν ότι η πρώτη προτεραιότητα της Ευρώπης πρέπει να είναι η ανάπτυξη ενός προγράμματος επανεκκίνησης και ανάκαμψης που θα συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Θα πρέπει να αναπτύξει τα μέτρα και τα μέσα για την ανάκαμψη της Ευρώπης για να επανατοποθετήσει την Ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία το συντομότερο δυνατό, διασφαλίζοντας παράλληλα αυτό να συμβεί με ασφαλή τρόπο.
Ελλείψει εμβολίου ή θεραπείας, ένα βασικό μέρος των βραχυπρόθεσμων μέτρων αποκατάστασης πρέπει να επικεντρωθεί στην επανεκκίνηση οικονομικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και της κοινωνικής συμπεριφοράς, με βάση τη συνύπαρξη με τον ιό COVID-19. Θα χρειαστούν μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων εξάπλωσης του ιού, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη των απαραίτητων σχεδίων για τη διευκόλυνση της οικονομίας και της κοινωνίας των 1,5 μέτρων.

Επιπλέον, θα είναι σημαντικό τα υφιστάμενα πολιτικά και χρηματοδοτικά μέσα για έργα υποδομής σε λιμάνια, ιδίως το CEF, να ενισχυθούν περαιτέρω ώστε να διασφαλιστεί ότι ανθεκτικοί τομείς όπως ο λιμενικός τομέας μπορούν να ανακάμψουν γρήγορα μετά την κρίση και να συνεχίσουν τις ήδη προγραμματισμένες επενδύσεις. Η προώθηση των προγραμματισμένων προσκλήσεων CEF θα μπορούσε υπό αυτή την έννοια να είναι ένας τρόπος ενίσχυσης των επενδύσεων σε λιμάνια και επιτρέποντας στα λιμάνια να διαδραματίζουν περαιτέρω το ρόλο τους ως κινητήρια δύναμη ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης φάσης, ο αντίκτυπος της κρίσης και τα μέτρα ανάκαμψης τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και στον εθνικό προϋπολογισμό πρέπει να αξιολογηθούν προκειμένου να υπάρχει μια ρεαλιστική εικόνα του διαθέσιμου προϋπολογισμού για την εφαρμογή νέων φιλοδοξιών και στρατηγικών.

Σε μια δεύτερη φάση, μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση της κρίσης και αρχίσει η «νέα φυσιολογική κατάσταση», η συζήτηση θα πρέπει να ξεκινήσει για μια νέα στρατηγική μεταφορών, η οποία θα θέσει τους μακροπρόθεσμους στόχους, φιλοδοξίες και πρωτοβουλίες για τον Ευρωπαϊκό τομέα μεταφορών. Η στρατηγική πρέπει να ενσωματώνει τις συνέπειες και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από αυτήν την κρίση και πρέπει να βασιστεί στη νέα πραγματικότητα μετά την κρίση.

Ενώ οι επιτυχημένες και αποδεδειγμένες πολιτικές, όπως η πολιτική υποδομής μεταφορών της Ευρώπης, δεν πρέπει να τεθούν υπό αμφισβήτηση ριζικά λόγω αυτής της κρίσης και ενώ οι φιλοδοξίες που αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή πρέπει να παραμείνουν ανέγγιχτες, είναι σαφές ότι η τρέχουσα κρίση COVID-19 θα απαιτήσει απαντήσεις σε νέες προκλήσεις και ερωτήσεις:

• Διασφαλίζεται επαρκώς ο κρίσιμος ρόλος των μεταφορών, των λιμένων και των στρατηγικών αλυσίδων εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών;
• Η κοινωνική απόσταση στις μεταφορές θα είναι βραχυπρόθεσμο μέτρο ή μέρος του «νέου φυσιολογικού»;
• Ποια από τα τρέχοντα επείγοντα μέτρα που επιτρέπουν την ανεπαφική μεταφορά και τη χρήση ψηφιακών λύσεων θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω και να αποτελέσουν μέρος μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής μεταφορών;
• Διασφαλίζεται επαρκώς η ασφάλεια των διαδικασιών ψηφιοποίησης εάν αναπτυχθεί περαιτέρω η οικιακή και έξυπνη εργασία;
• Αναδύονται νέα μοντέλα αλυσίδας εφοδιασμού, ως μέρος του «νέου φυσιολογικού»;
• Οι υγειονομικοί έλεγχοι και οι συνοριακοί έλεγχοι θα αποτελέσουν μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής μεταφορών ή θα παραμείνουν απλώς ένα μέτρο αντιμετώπισης κρίσεων;
• Ποιος είναι ο αντίκτυπος των νέων υγειονομικών και οικονομικών στρατηγικών στις λιμενικές υποδομές και επενδυτικά έργα;

Η ESPO και τα μέλη της είναι στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσουν τον προβληματισμό με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ, προκειμένου να διατυπώσουν σαφείς απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα και να δημιουργήσουν το έδαφος για ένα πραγματικά προωθημένο, βιώσιμο, συνδεδεμένο, αποτελεσματικό και ανθεκτικό σύστημα μεταφορών.

Με λύπη σας πληροφορούμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε το ετήσιο συνέδριο ESPO 2020, το οποίο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σε ένα μήνα στο Όσλο. Λάβαμε αυτήν τη σκληρή απόφαση ενόψει της τρέχουσας κατάστασης της εξάπλωσης του Covid-19 μεταξύ των χωρών της Ευρώπης και των διαφόρων ταξιδιωτικών απαγορεύσεων που πιθανότατα θα εξακολουθούν να ισχύουν τον Μάιο, στη Νορβηγία, καθώς και σε πολλά άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Έτσι, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα αναβάλουμε την ετήσια εκδήλωσή μας για το  2021, στο ίδιο μέρος, την ίδια περίοδο! Σημειώστε την ημερομηνία στο ημερολόγιό σας: 27 - 28 Μαΐου 2021! Με το λιμάνι του Όσλο, είμαστε πραγματικά σε καλά χέρια, θα διατηρήσουμε όλες τις καλές ιδέες της φετινής διοργάνωσης για το 2021 και θα την  κάνουμε μια ακόμα πιο ισχυρή.

Για τους συμμετέχοντες που είχαν ήδη εγγραφεί για τη φετινή διοργάνωση, μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Braekke στο λιμάνι του Όσλο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Το θέμα, το πρόγραμμα και οι πρακτικές πληροφορίες για την διοργάνωση του επόμενου έτους θα δοθούν στις αρχές του 2021 μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συνεδρίου.

Opera House and Munch Museum, Oslo

Opera House and Munch Museum, Oslo

Αγαπητά μέλη,

Με το σύνθημα «Οι μεταφορές συνεχίζουν», η ESPO, μαζί με 33 άλλες οργανώσεις, έχουν εκδώσει δήλωση που υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μεταφορές στην κρίση της πανδημίας.

"Οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προμήθεια βασικών αγαθών σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Για να διασφαλίσουμε ότι οι μεταφορές θα μπορούν να συνεχίσουν να κρατούν, πρέπει να διασφαλιστεί η ελεύθερη ροή αγαθών μεταξύ των κρατών μελών. Η συμβολή των ανθρώπων που εργάζονται στον τομέα των μεταφορών και στην υπέρβαση αυτής της κρίσης είναι ζωτικής σημασίας. Σε περιόδους έκτακτης ανάγκης, οι λιμένες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην παροχή στους πολίτες, στις υγειονομικές υπηρεσίες και στις επιχειρήσεις των αγαθών και των υλικών που χρειάζονται .Οι ευρωπαϊκοί λιμένες αναλαμβάνουν πολύ σοβαρά αυτή τη δημόσια ευθύνη. Ελπίζουμε ότι τα κράτη μέλη ακολουθούν τις συστάσεις της Επιτροπής για να διασφαλίσουν ότι τα αγαθά θα συνεχίσουν να κινούνται στην Ευρώπη, προς όφελος κάθε πολίτη της ΕΕ ", σχολιάζει η Isabelle Ryckbost, Γενικός Γραμματέας της ESPO.

Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) κήρυξε την πανδημία του COVID-19 και οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έλαβαν μέτρα ευρείας κλίμακας για να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού.

Ο τομέας των μεταφορών διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προμήθεια αγαθών, ιδίως στα φάρμακα, στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στα τρόφιμα και σε άλλα απαραίτητα βασικά προϊόντα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ο τομέας των μεταφορών αποδεικνύεται επίσης ένα σημαντικό μέσο σε αυτές τις περιόδους όπου πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες έχουν περιορισμένη κινητικότητα.

Οι Ευρωπαϊκοί συλλογικοί φορείς, που εκπροσωπούν τους μεταφορείς, τους διαχειριστές υποδομής, τους φορείς εκμετάλλευσης, τους εργαζόμενους σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και την εφοδιαστική αλυσίδα, τους εργολάβους, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους παρόχους υπηρεσιών εφοδιαστικής, τους φορτωτές, τους χρήστες και τους προμηθευτές εξοπλισμού στις θαλάσσιες, λιμενικές, εσωτερικές πλωτές οδούς, της αεροπλοΐας και των διατροπικών μεταφορών, καθώς και για τη στήριξη βιομηχανιών και επιχειρήσεων, κάνουν την ακόλουθη κοινή δήλωση:

Υπογραμμίζουμε τον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα για την προμήθεια βασικών αγαθών σε αυτή την κρίσιμη περίοδο: τονίζουμε ότι οι υποδομές μεταφορών είναι από αυτήν την άποψη ζωτικές υποδομές.

Δείξτε το σεβασμό και την υποστήριξή σε όλους τους εργαζόμενους στην αλυσίδα εφοδιασμού, που επιτρέπουν τη συνέχιση των μεταφορικών υπηρεσιών, την κυκλοφορία αγαθών και βασικών εμπορευμάτων, καθώς και τον επαναπατρισμό πολιτών και συνεπώς, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο βοηθώντας τους ευρωπαίους πολίτες να ξεπεράσουν αυτό το φαινόμενο. Κρίση;

Καλούμε τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ομαλή διέλευση των συνόρων για τις εμπορευματικές μεταφορές, τόσο εντός της ΕΕ όσο και με τρίτες χώρες, υποστηρίζοντας από αυτή την άποψη την καθιέρωση πράσινων λωρίδων εμπορευματικών μεταφορών σε συντονισμό με τους ενδιαφερόμενους φορείς μεταφορών.

Υποστηρίζουμε τα μέτρα και τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί σε επίπεδο ΕΕ και από τις Εθνικές κυβερνήσεις για τη συγκράτηση της εξάπλωσης του COVID-19 και καλούμε τα κράτη μέλη να συντονίσουν την απάντησή τους στο COVID-19 και να ακολουθήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχείριση των συνόρων.

Επαναλαμβάνουμε τη σημασία της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών, ιδίως μέσω εξοπλισμού ατομικής προστασίας, καθώς και πρόσβασης σε καθαρές και απολυμασμένες εγκαταστάσεις υγιεινής, τρόφιμα και ποτά.

Υπογραμμίζουμε ότι οι τομείς των μεταφορών και της εφοδιαστικής βασίζονται σε ένα φυσικό εργατικό δυναμικό και καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την κινητικότητά της, συμπεριλαμβανομένου του επαναπατρισμού του εργατικού δυναμικού στον τομέα των μεταφορών.

Προτρέπουμε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να βοηθήσουν τον τομέα των μεταφορών που πλήττεται σοβαρά από την ανάκαμψή του, να διασφαλίσει τη μελλοντική συνδεσιμότητα τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις εμπορευματικές μεταφορές και να αναζωογονήσει τις αρτηρίες της εσωτερικής αγοράς μόλις περατωθεί η κρίση.

Αγαπητά μέλη,

Ως κύριοι παράγοντες της προσφοράς βασικών αγαθών και υλικών στους Ευρωπαίους πολίτες, οι λιμένες της Ευρώπης καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν και να διασφαλίσουν τη συνέχεια των δραστηριοτήτων τους τις επόμενες εβδομάδες, προστατεύοντας παράλληλα το προσωπικό τους και προσπαθώντας να αποφύγουν την περαιτέρω εξάπλωση του κορονονοϊού covid-19.

Μολονότι είναι αναπόφευκτο να μπορεί να ελέγχεται και να περιορίζεται η κυκλοφορία των ανθρώπων, είναι εξίσου σημαντικό να συνεχίσουν να κυκλοφορούν τα προϊόντα στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Οι Ευρωπαϊκοί λιμένες έχουν εφαρμόσει σχέδια έκτακτης ανάγκης για να εξασφαλίσουν τη συνέχεια των δραστηριοτήτων τους, ιδίως να εξασφαλίσουν την επάνδρωση κρίσιμων υπηρεσιών στα λιμάνια.

Οι Ευρωπαϊκοί λιμένες καλούν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να δώσουν προτεραιότητα στη διατήρηση των μεταφορών εμπορευμάτων. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρηθεί η κυκλοφορία του εμπορίου ώστε να διασφαλιστεί ότι τα βασικά αγαθά και τα υλικά μπορούν να παραδοθούν στους πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ. Το κλείσιμο των συνόρων δεν πρέπει να διακόπτει τη ροή των εμπορευμάτων.

Για να διασφαλιστεί ότι οι λιμένες μπορούν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τη βασική ροή αγαθών και υλικών, ιδίως των τροφίμων και των φαρμάκων, οι φορείς εκμετάλλευσης κρίσιμων και βασικών υπηρεσιών αλυσίδας εφοδιασμού στους λιμένες πρέπει να θεωρούνται ως ομάδα προτεραιότητας στη διανομή και την κατανομή προληπτικών και προστατευτικών υλικών, προϊόντα απολύμανσης, μάσκες και γάντια.

"Αυτές είναι εξαιρετικές και δύσκολες στιγμές για όλους και είναι απαραίτητο οι αλυσίδες εφοδιασμού που επιτρέπουν τη μετακίνηση βασικών αγαθών και υλικών σε ολόκληρη την Ευρώπη να συνεχίσουν ανεμπόδιστα στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι λιμένες της Ευρώπης δεσμεύονται να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τη ροή των βασικών φορτίων μαζί με όλους τους άλλους φορείς εφοδιαστικής αλυσίδας στους τομείς της ναυτιλίας, της διανομής και των μεταφορών », λέει ο Eamonn O'Reilly, Πρόεδρος της ESPO.

"Το 90% των συναλλαγών με τρίτες χώρες και πάνω από το 1/3 του ενδοκοινοτικού εμπορίου διέρχεται από Ευρωπαϊκούς λιμένες. Σε περιόδους έκτακτης ανάγκης, οι λιμένες έχουν ουσιαστικό ρόλο στην παροχή στους πολίτες, στις υπηρεσίες υγείας και στις επιχειρήσεις των αγαθών και των υλικών που χρειάζονται. Τα ευρωπαϊκά λιμάνια αναλαμβάνουν πολύ σοβαρά αυτή τη δημόσια ευθύνη. Στηρίζουν την ΕΕ και τα κράτη μέλη  να τους παράσχουν την απαραίτητη υποστήριξη για να διαδραματίσουν αυτόν τον ρόλο », λέει η γενική γραμματέας της ESPO Isabelle Ryckbost.

Η ESPO έχει εν τω μεταξύ αναπτύξει ένα μέσο για τα μέλη της που επιτρέπει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τα σχέδια έκτακτης ανάγκης και τα μέτρα προστασίας σε διάφορους λιμένες.

Σήμερα, η Επιτροπή και το Συμβούλιο των Υπουργών Μεταφορών διεξάγουν έκτακτο Συμβούλιο Μεταφορών στις 11 π.μ. (Video Conference) για να συντονίσουν τη δράση τους και να συζητήσουν τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη στήριξη του τομέα των μεταφορών, ο οποίος επηρεάστηκε έντονα από την επιδημία του Covid-19.

Αγαπητά μέλη,

Παρακάτω παραθέτουμε μια επισκόπηση των μέτρων χρηματοδότησης και κρατικών ενισχύσεων που προτείνει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού. 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η Επιτροπή πρότεινε την ανακατανομή 37 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων  και την πλήρη υλοποίησή της το 2020 με εξαιρετικές και ταχείες διαδικασίες.

Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στους ακόλουθους τρεις τομείς:

- τις δαπάνες για την υγεία που σχετίζονται με τον covid-19, σε οποιοδήποτε μέρος των κρατών μελών 

- στήριξη των κεφαλαίων κίνησης των ΜΜM

- Συστήματα βραχυπρόθεσμης απασχόλησης.

Σύμφωνα με την πρόταση, περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ ρευστότητας θα διατεθούν αμέσως στα κράτη μέλη για εθνικές συνεισφορές στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της πολιτικής για τη συνοχή. Αυτό θα συμπληρωθεί από κονδύλια ύψους 29 δισ. Ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και ta ταμεία επενδύσεων. (δεν προβλέπονται νέα ποσά από τα κράτη μέλη)

Η πρόταση καθιστά όλες τις δυνητικές δαπάνες για την καταπολέμηση της επιδημίας COVID-19 επιλέξιμες από την 1η Φεβρουαρίου 2020, έτσι ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να δαπανήσουν τα μέσα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα για την καταπολέμηση της επιδημίας.

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη μετατόπιση των κονδυλίων στα προγράμματα. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να επιτρέπουν σε όλα τα κράτη μέλη να επαναπροσανατολίσουν και να καθοδηγήσουν τη στήριξη τις προσεχείς εβδομάδες όπου αυτό είναι περισσότερο αναγκαίο, ιδίως:

 - Παροχή υποστήριξης στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, π.χ. μέσω της χρηματοδότησης του εξοπλισμού και των φαρμάκων στον τομέα της υγείας, των εγκαταστάσεων δοκιμών και θεραπείας, της πρόληψης των ασθενειών, της ηλεκτρονικής υγείας, της παροχής προστατευτικού εξοπλισμού, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, της προσαρμογής του εργασιακού περιβάλλοντος στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της εξασφάλισης πρόσβασης στις ευάλωτες ομάδες.

- Παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων οικονομικών κρίσεων που συνδέονται με την κρίση του Coωιδ-19, καλύπτοντας π.χ. το κεφάλαιο κίνησης στα ΜΜΜ για την αντιμετώπιση των ζημιών που οφείλονται στην κρίση, με ιδιαίτερη προσοχή σε τομείς που πλήττονται ιδιαίτερα.

- Να υποστηρίξει προσωρινά τα εθνικά συστήματα σύντομης απασχόλησης που βοηθούν στην αντιμετώπιση του αντίκτυπου του σοκ, σε συνδυασμό με μέτρα βελτίωσης της ικανότητας και αναβάθμισης.

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά με την πρόταση (με ταχεία διαδικασία). Η ESPO σίγουρα θα μεταβιβάσει τις ανάγκες των ευρωπαϊκών λιμένων σε αυτό το θέμα στους αρμόδιους βουλευτές του ΕΚ.

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Η ανακοίνωση περιγράφει τα μέτρα στήριξης που μπορούν να λάβουν τα κράτη μέλη ήδη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις:

- Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να λάβουν μέτρα που ισχύουν για όλες τις εταιρείες, όπως π.χ. επιδοτήσεις μισθών και αναστολή πληρωμών φόρων εταιρειών και προστιθέμενης αξίας ή κοινωνικών εισφορών. Τα μέτρα αυτά ανακουφίζουν τις οικονομικές πιέσεις στις επιχειρήσεις με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων και μπορούν να τεθούν αμέσως σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη, χωρίς τη συμμετοχή της Επιτροπής.

- Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις επιτρέπουν στα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής, να ανταποκρίνονται στις οξείες ανάγκες ρευστότητας και να υποστηρίζουν τις εταιρείες που αντιμετωπίζουν πτώχευση λόγω της επιδημίας COVID-19.

- Το άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ επιτρέπει στα κράτη μέλη, με την έγκριση της Επιτροπής, να αποζημιώνουν τις εταιρείες για τη ζημία που υπέστησαν σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως αυτές που προκλήθηκαν από την εστία COVID-19. Αυτό περιλαμβάνει μέτρα για την αποζημίωση των επιχειρήσεων σε τομείς που έχουν πληγεί ιδιαίτερα (π.χ. μεταφορές, τουρισμός και φιλοξενία).

- ΙΤΑΛΙΑ:

Επί του παρόντος, ο αντίκτυπος της επιδημίας COVID-19 στην Ιταλία έχει χαρακτήρα και κλίμακα που επιτρέπει τη χρήση του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ. Αυτό επιτρέπει στην Επιτροπή να εγκρίνει πρόσθετα εθνικά μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας ενός κράτους μέλους, την οποία η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει στην Ιταλία.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε στα κράτη μέλη προς διαβούλευση σχέδιο πρότασης για προσωρινό πλαίσιο κρατικής ενίσχυσης, για την υποστήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της επιδημίας COVID-19, με στόχο να τεθεί το πλαίσιο εντός των προσεχών ημερών.

Η πρόταση θα επιτρέψει τέσσερα είδη ενισχύσεων:

- Άμεσες επιχορηγήσεις και επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα (έως 500.000 ευρώ σε μια επιχείρηση για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών της σε ρευστότητα μέσω άμεσης επιδότησης ή φορολογικού πλεονεκτήματος),

- κρατικές εγγυήσεις για δάνεια που λαμβάνονται από εταιρείες από τράπεζες (οι εγγυήσεις μπορούν να αφορούν τόσο τα δάνεια για επενδύσεις όσο και κεφάλαια κίνησης),

- Επιδοτούμενα δημόσια δάνεια προς επιχειρήσεις (τόσο για επενδύσεις όσο και για κεφάλαια κίνησης),

- Διασφαλίσεις για τις τράπεζες που διοχετεύουν στήριξη στην πραγματική οικονομία.

Οι εταιρείες που αντιμετώπισαν δυσκολίες μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2019 είναι επιλέξιμες για ενίσχυση στο πλαίσιο αυτού του προσωρινού πλαισίου.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην πλήρη δήλωση του Επιτρόπου Vestager εδώ: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_479

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Στοχευμένα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης είναι δυνατά για την αντιμετώπιση των άμεσων αρνητικών κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της επιδημίας του ιού. Αυτό περιλαμβάνει την υποστήριξη των επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς και τομείς που αντιμετωπίζουν διαταραχές της παραγωγής ή των πωλήσεων και ως εκ τούτου επηρεάζονται από τη συμπίεση των ρευστών διαθεσίμων, ιδίως των ΜΜΜ. Οι ενέργειες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:

- Φορολογικά μέτρα που απευθύνονται σε επιχειρήσεις στις πληγείσες περιφέρειες και τομείς (π.χ. αναβολή πληρωμής των εταιρικών φόρων, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ΦΠΑ, πρόοδος των δημόσιων πληρωμών και καθυστερήσεων, φορολογικές εκπτώσεις, άμεση χρηματοδοτική στήριξη).

- Εγγυήσεις προς τις τράπεζες για να βοηθήσουν τις εταιρείες με κεφάλαιο κίνησης και εγγυήσεις εξαγωγής, ενδεχομένως συμπληρωμένες με μέτρα εποπτείας.

- Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ευελιξία για την αντιμετώπιση "ασυνήθιστων γεγονότων εκτός του ελέγχου" εφαρμόζεται στην τρέχουσα κατάσταση, για την οποία το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης προβλέπει ότι επιτρέπεται στα κράτη μέλη να παρεκκλίνουν προσωρινά από τις απαιτούμενες δημοσιονομικές προσαρμογές.

Παροχή σχολίων έως τις 13 Μαρτίου

Προκειμένου η ESPO να προετοιμαστεί αποτελεσματικά για τον ιό Coronavirus και τον αντίκτυπό του στους λιμένες, χρειαζόμαστε τα σχόλιά σας για μια σειρά ερωτήσεων έως την Παρασκευή 13 Μαρτίου.

Αγαπητά μέλη,

Ο κοροναϊός και οι αρνητικές του επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και το εμπόριο έχουν ήδη οδηγήσει σε σημαντική μείωση της κυκλοφορίας σε ορισμένους ευρωπαϊκούς λιμένες. Καθώς ο ιός εξαπλώνεται πλέον και στην Ευρώπη, ο αντίκτυπος μπορεί να γίνει ακόμη μεγαλύτερος και να επηρεαστούν όλο και περισσότερο οι λιμένες.

Προκειμένου η ESPO να προετοιμαστεί αποτελεσματικά για τον Κοροναϊό και τον αντίκτυπό του στα λιμάνια, θα θέλαμε να σας θέσουμε τις ακόλουθες ερωτήσεις:

  1. Ποιες είναι οι τρέχουσες οικονομικές επιπτώσεις του ιού Coronavirus στα λιμάνια σας; (π.χ. κενές εκδρομές, κρουαζιέρες / ακυρώσεις επιβατών κ.λπ.); Εάν έχετε εκτιμήσεις, θα μας ενδιέφερε πολύ να τις γνωρίζουμε (παρακαλούμε να αναφέρετε εάν είναι εμπιστευτικές ή όχι).
  2. Υπάρχει ανάγκη για οποιοδήποτε είδος υποστηρικτικών μέτρων από την ΕΕ; Εάν ναι, ποια μέτρα θα ήταν καταλληλότερα / επιθυμητά;
  3. Έχετε επί του παρόντος κάποιους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για τους υπαλλήλους του λιμανιού σας; Εάν ναι, μέχρι πότε ισχύουν αυτοί οι περιορισμοί;

Οι απαντήσεις σας σε αυτές τις ερωτήσεις θα βοηθήσουν την ESPO να αναπτύξει τις απόψεις της σε περίπτωση που απαιτείται δράση σε επίπεδο ΕΕ.

Παρακαλούμε για τα σχόλιά σας σε αυτές τις ερωτήσεις το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου!

Η ESPO σας προσκαλεί στο 17ο ετήσιο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θαλάσσιων λιμένων,  που θα διεξαχθεί στο Όσλο της Νορβηγίας στις 28 και 29 Μαΐου 2020. Το συνέδριο φιλοξενείται από το λιμάνι του Όσλο, το μεγαλύτερο λιμάνι φορτίου και επιβατών της Νορβηγίας.

Το θέμα του φετινού Συνεδρίου της ESPO είναι ‘’ Η Πράσινη Συμφωνία για τα Ευρωπαϊκά λιμάνια, τις πόλεις τους και τους πολίτες τους’’.

Μέσα στο Δεκέμβριο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την Πράσινη Συμφωνία της Ευρώπης, θέτοντας την  δέσμευση της Ευρώπης να καταστεί η πρώτη στον κόσμο περιοχή ελεύθερη από άνθρακα μέχρι το 2050.

Το συνέδριο ESPO 2020 θα συζητήσει τα συγκεκριμένα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επίτευξη αυτών των φιλοδοξιών. Ποιός κάνει τι? Πώς μπορούν να συμβάλουν οι λιμένες; Ποια είναι τα πιο αποδοτικά μέτρα; Ποια είναι τα μέτρα πολιτικής και ποια χρηματοδοτικά μέσα χρειάζονται; Τι μπορούν να κάνουν οι άλλοι ενδιαφερόμενοι; Υπάρχει ένας συνασπισμός των ατόμων που πρόκειται να συμβάλλουν σε αυτό; Εν ολίγοις: ποια είναι η καλύτερη Πράσινη Συμφωνία για τους λιμένες;

Η 17η ετήσια διάσκεψη ESPO θα αξιολογήσει επίσης τι σημαίνει αυτό για τη σχέση λιμάνι-πόλη. Η ενεργειακή μετάβαση και η αυξανόμενη έκκληση των πολιτών για καθαρό αέρα κινδυνεύουν να θέσουν υπό αμφισβήτηση το θετικό ρόλο που παίζουν οι λιμένες για τις σύγχρονες πόλεις και τους πολίτες τους.  Το συνέδριο θα προσδιορίσει επίσης ποια λιμάνια προσφέρουν στις πόλεις και στις τοπικές κοινότητες, γιατί χρειάζονται και πώς αποτελούν μέρος της λύσης.

Επιπλέον, το συνέδριο θα συζητήσει επίσης τις αλλαγές στη δυναμική και τις στρατηγικές των λιμένων. Πρέπει οι ευρωπαϊκοί λιμένες να επικεντρωθούν περισσότερο στην προστιθέμενη αξία και λιγότερο στις ποσότητες; Η βιωσιμότητα και η γεωπολιτική, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για την υγεία, θα οδηγήσουν στην αναχαίτιση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και θα αποτελέσουν αλλαγή του παιχνιδιού στο παγκόσμιο εμπόριο;

Ως συνήθως, η διάσκεψη ESPO θα σας μεταφέρει μέσα από δύο ημέρες παρουσιάσεων υψηλού επιπέδου και προβληματισμού από εμπειρογνώμονες σε συνδυασμό με συζητήσεις πολιτικής υψηλού επιπέδου μεταξύ των νέων διαμορφωτών πολιτικής στην Επιτροπή και το Κοινοβούλιο και των εκπροσώπων του λιμενικού κλάδου. Το πρόγραμμα διαθέτει ήδη μια εντυπωσιακή σειρά από επιβεβαιωμένους ομιλητές.

Η διάσκεψη ESPO είναι κάτι περισσότερο από ένα συνέδριο. Η διάσκεψη γίνεται στο κέντρο του Όσλο, δίπλα στο νέο μουσείο Munch και δείπνο στη θεαματική Όπερα;  Γίνεται σε μια πόλη που αναπνέει ζώντας την λιμενική και θαλάσσια κληρονομιά της και κατευθύνεται προς ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών ρύπων.

Έτσι, υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να εγγραφείτε τώρα και να συμμετέχετε στην ετήσια εκδήλωση της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας λιμένων.

Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες πρόγραμμα διατίθενται στη διεύθυνση www.espo-conference.com. Ακολουθείστε τις διαδικασίες που δίνει η πλατφόρμα για την εγγραφή σας και κλείσιμο ξενοδοχείου σε ειδικές τιμές ESPO.

Να γνωρίζετε ότι δεδομένης της υψηλής περιόδου, η κράτηση ξενοδοχείων σε ενδιαφέροντα ποσοστά τιμών μπορεί να τελειώσει  σύντομα.

Port of Oslo (c)Tord Baklund

Page 1 of 2
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς