Δελτία τύπου - Εγκύκλιοι

Δελτία τύπου - Εγκύκλιοι (29)

Τελική έκδοση της Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αντικείμενο την Βιώσιμη Κρουαζιέρα (Καλές πρακτικές), αποτέλεσμα και συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θαλάσσιων Λιμένων (ESPO).

Eτήσιο Δελτίο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θαλάσσιων Λιμένων (ESPO) για την περίοδο 2021 - 2022.

H 7η Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θαλάσσιων Λιμένων (ESPO) με θέμα το περιβάλλον, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EcoPorts, αναγνωρίζει ως πρώτη προτεραιότητα το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.

 Η ετήσια Περιβαλλοντική Αναφορά της ESPO αποτελεί τμήμα της πρωτοβουλίας EcoPorts και βασίζεται στη συμβολή 99 λιμένων από 21 Ευρωπαϊκές χώρες.

Επικαιροποιημένος Πράσινος Οδηγός 2021 της ESPO ("Εγχειρίδιο προς ένα πράσινο μέλλον για τα Ευρωπαϊκά λιμάνια").

Μετά από την διαδικτυακή συνεδρίαση του Executive Committee της ESPO, την οποία παρακολούθησε ο εκπρόσωπος και Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΙΜΕ κ. Θάνος Λιάγκος, εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση για ενημέρωση των μελών της.
Την Τρίτη το Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο πρόγραμμα InvestEU που παρέχει κίνητρα για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και εγγυάται την απλούστερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Το InvestEU θα στηρίξει στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ιατρικών εφοδίων, κρίσιμης σημασίας σε συνθήκες πανδημίας, καθώς και στην παραγωγή ανταλλακτικών και συσκευών στον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ε.Ε. Θα χρηματοδοτήσει επίσης βιώσιμα έργα που έχουν αποδεδειγμένα θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, το κλίμα και την κοινωνία. Τα έργα αυτά θα διέπονται υποχρεωτικά από την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», δεν θα πρέπει δηλαδή να αντιβαίνουν στους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους που έχει θέσει η Ε.Ε.

Οι επιπλέον επενδύσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν σε 400 δισ. ευρώ, και οι εγγυήσεις της ΕΕ θα κατανεμηθούν ως εξής:
1. Βιώσιμες υποδομές: περίπου 38%
2. Έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση: 25%
3. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: περίπου 26%
4. Κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες: περίπου 11%

Ειδικότερα στις βιώσιμες υποδομές, αναφέρθηκαν τα παρακάτω:
Sustainable Infrastructure (EUR 9.89 billion): The sustainable infrastructure window supports sustainable investments i.a. in the areas of transport, including multimodal transport, renewable energy, energy efficiency, digital connectivity and access, oceans, water, including inland waterways, waste management, tourism, equipment, mobile assets and the deployment of innovative technologies that contribute to the EU’s environmental or climate resilience or social sustainability objectives.

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) θα λάβει επιπλέον 375 εκ. ευρώ με σκοπό να συμβάλει στην εφαρμογή του προγράμματος InvestEU.

Έχει δημιουργηθεί μια ειδική ιστοσελίδα για το πρόγραμμα InvestEU με παραδείγματα έργων που στηρίζονται από την ΕΕ

Τους τελευταίους μήνες, οι Ευρωπαϊκοί λιμένες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προμήθεια και διανομή βασικών αγαθών και στη διατήρηση της οικονομίας σε λειτουργία. Ως πύλες προς τον κόσμο, που βρίσκονται στο σταυροδρόμι των αλυσίδων εφοδιασμού, των κόμβων ενέργειας, της βιομηχανίας και της μπλε οικονομίας, οι λιμένες μπορούν να είναι μοναδικοί κινητήρες βιώσιμης ανάπτυξης και ανάκαμψης. Για να συνεχίσουν να παίζουν το ρόλο τους, τα λιμάνια της Ευρώπης πρέπει να παραμείνουν ανθεκτικά και κατάλληλα για το μέλλον.

Ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για την εφαρμογή μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας μας. Καθώς η προετοιμασία των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας φτάνει στο τελικό της στάδιο, ο ESPO καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν υπόψη και να επανεξετάσουν την ένταξη λιμενικών έργων.

«Οι λιμένες της Ευρώπης είναι κινητήρες ανάπτυξης και ανάκαμψης. Οι λιμένες βρίσκονται στο σταυροδρόμι των μεταβάσεων και μπορούν πραγματικά να είναι εταίροι στην πράσινη και ψηφιακή ανάκαμψη. Θεωρούμε ότι πολλά λιμενικά έργα έχουν τη δύναμη να ενισχύσουν τις απαραίτητες μεταβάσεις που προτείνονται στην πολιτική ανάκαμψης της Ευρώπης. Λυπούμαστε που ακούσαμε ότι ορισμένα κράτη μέλη αρνούνται να ενσωματώσουν αυτά τα έργα », λέει η Γενική Γραμματέας του ESPO, Isabelle Ryckbost.

Ο ESPO εκφράζει τη λύπη του για αυτήν την χαμένη ευκαιρία που θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά σε μια πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική ανάκαμψη.

Οι λιμένες της Ευρώπης ελπίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα σημεία κατά την εκτίμησή τους για τα εθνικά σχέδια των κρατών-μελών.

• Η ευθυγράμμιση του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με τις προκλήσεις που προσδιορίζονται στις σχετικές ανά χώρα συστάσεις.
• Η επαρκής ένταξη και διαβούλευση των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην προετοιμασία του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Αγαπητά Μέλη,

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τα συμπεράσματα για θέματα πολιτικής για την πανδημία και άλλα σχέδια έκτακτης ανάγκης για κρίσεις στον ευρωπαϊκό τομέα των εμπορευματικών μεταφορών. Το Συμβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης με στόχο τη δημιουργία αξιόπιστων και ισχυρών μηχανισμών συντονισμού για την αποφυγή μονομερών και μη συντονισμένων περιορισμών για μελλοντική κρίση.

Το συμπέρασμα του Συμβουλίου αναγνωρίζει τη «συστημική συνάφεια» των μεταφορών και τον κρίσιμο ρόλο του τομέα των μεταφορών με σκοπό τη διασφάλιση ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού.
Αναλυτικότερα, τα συμπεράσματα περιέχουν τις ακόλουθες διατάξεις:

Το Συμβούλιο,

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι κατά τη διάρκεια πανδημίας και άλλων μεγάλων καταστάσεων κρίσης, οι διάδρομοι του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και άλλες βασικές διασυνοριακές συνδέσεις θα πρέπει να διατηρηθούν λειτουργικοί, διασφαλίζοντας τη λειτουργία σχετικών και συναφών βοηθητικών υπηρεσιών και διατηρώντας ανοιχτά σύνορα για τις εμπορευματικές μεταφορές.

ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να καταρτίσει γρήγορα ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για κρίσεις σ τον ευρωπαϊκό τομέα των εμπορευματικών μεταφορών λόγω της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διασφάλιση του συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ και σαφείς κατευθυντήριες γραμμές που θα βασίζονται, κατά περίπτωση, σε εκτίμηση επιπτώσεων και μετά από διαβούλευση με τον τομέα των μεταφορών, με αξιολόγηση των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 και λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική κατάσταση του τομέα των μεταφορών από την αρχή της πανδημίας.

ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ την Επιτροπή, προκειμένου να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου έκτακτης ανάγκης και να παράσχει έναν συνεκτικό ορισμό της έννοιας «μείζονος κρίσης».

ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο κάλυψης στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης τουλάχιστον των ακόλουθων πτυχών: διατήρηση διασυνοριακών εμπορευματικών μεταφορών κατά μήκος των διαδρόμων ΔΕΔ-Μ και άλλων ουσιαστικών διασυνοριακών συνδέσεων, καθώς και συναφών βοηθητικών υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτού του δικτύου, και εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στις μεταφορές, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους · προετοιμασία κατευθυντήριων γραμμών και εργαλείων βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του τομέα των μεταφορών και να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό κανονιστικό πλαίσιο όσον αφορά τις εξαιρέσεις που πρέπει να εφαρμόζονται όταν προκύπτουν πανδημίες και άλλες σημαντικές καταστάσεις κρίσης.

ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να αναπτύξει, σε σχέση με την επανεξέταση του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα ειδικό πλαίσιο για την προσωρινή κρατική ενίσχυση για τις σημερινές και μελλοντικές πανδημίες και άλλες σημαντικές καταστάσεις κρίσης που θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να στηρίξουν τον τομέα των μεταφορών σε μια ταχεία, αναλογική και χωρίς διακρίσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να δράσουμε γρήγορα και με ευέλικτο τρόπο σε τέτοιες καταστάσεις.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ τη σημασία του κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση και της καθοδήγησης της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις και την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων από τρίτες χώρες και την προστασία των στρατηγικών πλεονεκτημάτων της Ευρώπης, πριν από την εφαρμογή του κανονισμού.

ESPO Εγκύκλιος C- 3035

5 Μαΐου 2020

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θαλάσσιων Λιμένων (ESPO) συζήτησε με τηλεδιάσκεψη την πρόταση της Επιτροπής COM(2020) 177 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/352, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους φορείς διαχείρισης λιμένων ή στις αρμόδιες αρχές να παρέχουν ευελιξία όσον αφορά την επιβολή τελών λιμενικής υποδομής στο πλαίσιο της επιδημίας COVID-19.Η ESPO συμβουλεύτηκε εκτενώς με τα μέλη της και κατέληξε στις παρακάτω επισημάνσεις:-

Τα μέλη της ESPO πιστεύουν ότι η προτεινόμενη τροποποίηση ενδέχεται να υπονομεύσει τον αρχικό κανονισμό για τις λιμενικές υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, οι ευρωπαϊκοί λιμένες αντιτίθενται ομόφωνα σε τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 με βάση τις ακόλουθες εκτιμήσεις:

• Η προτεινόμενη τροποποίηση ενέχει τον κίνδυνο υπονόμευσης των αρχών που προβλέπονται από τον κανονισμό, καθώς και σημαντικό αντίκτυπο στους ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των Ευρωπαϊκών λιμένων. Η έκδοση του κανονισμού για τις λιμενικές υπηρεσίες (ΕΕ) 2017/352 επιτεύχθηκε μετά από πολυετείς διαπραγματεύσεις. Το αποτέλεσμά της επιτυγχάνει μια εύθραυστη ισορροπία που θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο από αυτήν την πρόταση.

• Η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί στο να δοθεί η δυνατότητα στους φορείς διαχείρισης λιμένων ή στις αρμόδιες αρχές να παρέχουν προσωρινή ευελιξία στο πλαίσιο της επιδημίας COVID-19, παρέχοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να επιτρέπουν στους λιμένες να παραιτηθούν, να αναστείλουν, να μειώσουν ή να αναβάλουν την πληρωμή των τελών λιμενικής υποδομής. Η ESPO θεωρεί ότι η τροποποίηση παρέχει περιορισμένη προστιθέμενη αξία από την άποψη αυτή. Το άρθρο 13 παράγραφος 3, το άρθρο 13 παράγραφος 4 και το άρθρο 13 παράγραφος 5 του κανονισμού για τις λιμενικές υπηρεσίες παρέχουν ήδη στους φορείς διαχείρισης λιμένων ή στην αρμόδια αρχή την αυτονομία να καθορίζουν τη δομή και το επίπεδο των τελών λιμενικής υποδομής και να επιτρέπουν τροποποιήσεις. Η ESPO θεωρεί ότι η ευελιξία αυτή είναι επαρκής για την παροχή στήριξης στους χρήστες των λιμένων κατά περίπτωση από τον φορέα διαχείρισης λιμένων ή την αρμόδια αρχή. Επιπλέον, η πλήρης απαλλαγή από τα λιμενικά τέλη φαίνεται να είναι ένα έκτακτο μέτρο το οποίο έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις.

• Επιπλέον, η προτεινόμενη τροποποίηση παρέχει τη δυνατότητα παρέκκλισης από την υποχρέωση ενημέρωσης των χρηστών του λιμένα δύο μήνες πριν από οποιαδήποτε αλλαγή στα τέλη λιμενικής υποδομής. Ενώ η ESPO κατανοεί το σκεπτικό της παρούσας πρότασης, οι ευρωπαϊκοί λιμένες θεωρούν δυσανάλογη την τροποποίηση του κανονισμού για τις λιμενικές υπηρεσίες για την παρέκκλιση αυτή. Δεδομένου ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο τέλος λιμενικής υποδομής που συνδέεται με την κρίση COVID-19 θα είναι υπέρ των χρηστών του λιμένα, δεν αναμένονται καταγγελίες για πολύ σύντομη περίοδο προειδοποίησης. Επιπλέον, ο στόχος της δυνατότητας προσωρινής παρέκκλισης από τα υφιστάμενα χρονικά πλαίσια κοινοποίησης, στο πλαίσιο της COVID-19 θα μπορούσε, εάν χρειαστεί, να αντιμετωπιστεί σε οριζόντιο επίπεδο που θα καλύπτει διάφορους τομείς και τομείς της νομοθεσίας.

• Η νέα πρόταση που αναφέρει ότι η εν λόγω «παραίτηση, αναστολή, μείωση ή αναβολή του τέλους λιμενικής υποδομής παρέχεται σε όλους τους χρήστες λιμένων που υπόκεινται σε λιμενικά τέλη υποδομής ενδέχεται να έρχεται σε αντίθεση με τη συμφωνηθείσα αρχή του PSR (άρθρο 13 παράγραφος 5), η οποία επιτρέπει στους λιμένες να διαφοροποιούν τα τέλη ως αποτέλεσμα μεμονωμένων διαπραγματεύσεων .

• Επιπλέον, τα τέλη λιμενικής υποδομής αποτελούν σημαντικό μέρος του εισοδήματος των φορέων διαχείρισης λιμένων και αποτελούν αμοιβή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, οι μειώσεις ή οι απαλλαγές από τα λιμενικά τέλη συνεπάγονται απώλεια εισοδήματος, οι οποίες πρέπει να εκτιμώνται από τον φορέα διαχείρισης του λιμένα σε σχέση με την οικονομική βιωσιμότητα του λιμένα. Επιπλέον, ενώ οι περισσότεροι Ευρωπαϊκοί λιμένες έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για τη στήριξη των πελατών τους, δεν επηρεάζονται εξίσου όλες οι ναυτιλιακές γραμμές και τμήματα των θαλάσσιων μεταφορών από τις επιπτώσεις της κρίσης COVID-19. Ως εκ τούτου, ο φορέας διαχείρισης λιμένων ή η αρμόδια αρχή πρέπει να παραμείνει ελεύθερος να λαμβάνει κατά περίπτωση αποφάσεις σχετικά με τα αναγκαία μέτρα για την υποστήριξη των πελατών τους που έχουν ανάγκη, εντός των οικονομικών δυνατοτήτων τους.

• Εάν ο στόχος είναι η παροχή γενικής στήριξης στον ναυτιλιακό τομέα, ο στόχος θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω ειδικής τομεακής στήριξης στον ναυτιλιακό τομέα σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο, αντί να χρησιμοποιούνται οι Ευρωπαϊκοί λιμένες ως μέσο για τον σκοπό αυτό.

Οι Ευρωπαϊκοί λιμένες είναι ευγνώμονες για τις προσπάθειες και τη δέσμευση που επέδειξε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των συνεπειών αυτής της κρίσης για τον τομέα των λιμένων, πιστεύουν όμως ότι η πρόταση της Επιτροπής COM (2020) 177 δεν είναι απαραίτητη και κινδυνεύει να υπονομεύσει τον υφιστάμενο κανονισμό για τους λιμένες, όπως συμφωνήθηκε το 2017.
Η ESPO θα συζητήσει τη θέση της αυτή με την Επιτροπή και τους αρμόδιους φορείς λήψης αποφάσεων.

Η τρέχουσα παγκόσμια υγειονομική κρίση θα απαιτήσει κάτι περισσότερο από μια «συνηθισμένη επιχείρηση» ως ενημέρωση της στρατηγικής για τις μεταφορές στην Ευρώπη.

Από το 2011, η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές νέες προκλήσεις και έχει καθορίσει νέες φιλοδοξίες πολιτικής. Ωστόσο, η κρίση υγείας που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα κινδυνεύει να ανατρέψει ριζικά τις τρέχουσες πραγματικότητες, τις υποθέσεις και τις στρατηγικές. Η οικονομία και η ζωή μας επηρεάζονται σχεδόν σε όλες τις πτυχές της και ενώ μπορούμε να ελπίζουμε για μια γρήγορη ανάκαμψη, είναι σαφές ότι δεν θα επιστρέψουμε στην επιχειρηματικότητα ως συνήθως.

Από την έναρξη της κρίσης COVID-19, τα λιμάνια της Ευρώπης καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους και επομένως την ασφάλεια του εφοδιασμού. Τα Ευρωπαϊκά λιμάνια έχουν ενεργοποιήσει σχέδια έκτακτης ανάγκης για να διασφαλίσουν ότι θα παραμείνουν πλήρως λειτουργικά κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Περισσότερο από ποτέ, τα Ευρωπαϊκά λιμάνια έχουν αποδείξει τον ρόλο τους ως βασικών και κρίσιμων υποδομών, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην προμήθεια των απαραίτητων αγαθών.

Ενώ τα λιμάνια είναι έτοιμα να αγκαλιάσουν και να προσαρμοστούν σε μια αλλαγμένη πραγματικότητα, προς το παρόν δεν είναι ακόμη σαφές για πόσο καιρό θα διαρκέσει η τρέχουσα μεγάλη αναστάτωση της οικονομίας και της κοινωνίας της Ευρώπης, πόσο σοβαρές θα είναι οι επιπτώσεις ή ποιες προσπάθειες θα απαιτηθούν ένα «νέο κανονικό» σενάριο. Αν και πολλά λιμάνια αισθάνονται ήδη τον αντίκτυπο της επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας, ο πραγματικός, αυτός αντίκτυπος για ολόκληρο τον λιμενικό τομέα θα γίνει σαφής μόνο από το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Ως εκ τούτου, η ESPO πιστεύει ότι, ελλείψει γνώσεων σχετικά με τη διάρκεια και τον αντίκτυπο της τρέχουσας κρίσης, είναι προς το παρόν αδύνατο να τεθεί το έδαφος για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για τις μεταφορές.

Η ESPO προτείνει μια προσέγγιση δύο βημάτων:

Τα Ευρωπαϊκά λιμάνια πιστεύουν ότι η πρώτη προτεραιότητα της Ευρώπης πρέπει να είναι η ανάπτυξη ενός προγράμματος επανεκκίνησης και ανάκαμψης που θα συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Θα πρέπει να αναπτύξει τα μέτρα και τα μέσα για την ανάκαμψη της Ευρώπης για να επανατοποθετήσει την Ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία το συντομότερο δυνατό, διασφαλίζοντας παράλληλα αυτό να συμβεί με ασφαλή τρόπο.
Ελλείψει εμβολίου ή θεραπείας, ένα βασικό μέρος των βραχυπρόθεσμων μέτρων αποκατάστασης πρέπει να επικεντρωθεί στην επανεκκίνηση οικονομικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και της κοινωνικής συμπεριφοράς, με βάση τη συνύπαρξη με τον ιό COVID-19. Θα χρειαστούν μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων εξάπλωσης του ιού, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη των απαραίτητων σχεδίων για τη διευκόλυνση της οικονομίας και της κοινωνίας των 1,5 μέτρων.

Επιπλέον, θα είναι σημαντικό τα υφιστάμενα πολιτικά και χρηματοδοτικά μέσα για έργα υποδομής σε λιμάνια, ιδίως το CEF, να ενισχυθούν περαιτέρω ώστε να διασφαλιστεί ότι ανθεκτικοί τομείς όπως ο λιμενικός τομέας μπορούν να ανακάμψουν γρήγορα μετά την κρίση και να συνεχίσουν τις ήδη προγραμματισμένες επενδύσεις. Η προώθηση των προγραμματισμένων προσκλήσεων CEF θα μπορούσε υπό αυτή την έννοια να είναι ένας τρόπος ενίσχυσης των επενδύσεων σε λιμάνια και επιτρέποντας στα λιμάνια να διαδραματίζουν περαιτέρω το ρόλο τους ως κινητήρια δύναμη ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης φάσης, ο αντίκτυπος της κρίσης και τα μέτρα ανάκαμψης τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και στον εθνικό προϋπολογισμό πρέπει να αξιολογηθούν προκειμένου να υπάρχει μια ρεαλιστική εικόνα του διαθέσιμου προϋπολογισμού για την εφαρμογή νέων φιλοδοξιών και στρατηγικών.

Σε μια δεύτερη φάση, μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση της κρίσης και αρχίσει η «νέα φυσιολογική κατάσταση», η συζήτηση θα πρέπει να ξεκινήσει για μια νέα στρατηγική μεταφορών, η οποία θα θέσει τους μακροπρόθεσμους στόχους, φιλοδοξίες και πρωτοβουλίες για τον Ευρωπαϊκό τομέα μεταφορών. Η στρατηγική πρέπει να ενσωματώνει τις συνέπειες και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από αυτήν την κρίση και πρέπει να βασιστεί στη νέα πραγματικότητα μετά την κρίση.

Ενώ οι επιτυχημένες και αποδεδειγμένες πολιτικές, όπως η πολιτική υποδομής μεταφορών της Ευρώπης, δεν πρέπει να τεθούν υπό αμφισβήτηση ριζικά λόγω αυτής της κρίσης και ενώ οι φιλοδοξίες που αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή πρέπει να παραμείνουν ανέγγιχτες, είναι σαφές ότι η τρέχουσα κρίση COVID-19 θα απαιτήσει απαντήσεις σε νέες προκλήσεις και ερωτήσεις:

• Διασφαλίζεται επαρκώς ο κρίσιμος ρόλος των μεταφορών, των λιμένων και των στρατηγικών αλυσίδων εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών;
• Η κοινωνική απόσταση στις μεταφορές θα είναι βραχυπρόθεσμο μέτρο ή μέρος του «νέου φυσιολογικού»;
• Ποια από τα τρέχοντα επείγοντα μέτρα που επιτρέπουν την ανεπαφική μεταφορά και τη χρήση ψηφιακών λύσεων θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω και να αποτελέσουν μέρος μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής μεταφορών;
• Διασφαλίζεται επαρκώς η ασφάλεια των διαδικασιών ψηφιοποίησης εάν αναπτυχθεί περαιτέρω η οικιακή και έξυπνη εργασία;
• Αναδύονται νέα μοντέλα αλυσίδας εφοδιασμού, ως μέρος του «νέου φυσιολογικού»;
• Οι υγειονομικοί έλεγχοι και οι συνοριακοί έλεγχοι θα αποτελέσουν μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής μεταφορών ή θα παραμείνουν απλώς ένα μέτρο αντιμετώπισης κρίσεων;
• Ποιος είναι ο αντίκτυπος των νέων υγειονομικών και οικονομικών στρατηγικών στις λιμενικές υποδομές και επενδυτικά έργα;

Η ESPO και τα μέλη της είναι στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσουν τον προβληματισμό με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ, προκειμένου να διατυπώσουν σαφείς απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα και να δημιουργήσουν το έδαφος για ένα πραγματικά προωθημένο, βιώσιμο, συνδεδεμένο, αποτελεσματικό και ανθεκτικό σύστημα μεταφορών.

Με λύπη σας πληροφορούμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε το ετήσιο συνέδριο ESPO 2020, το οποίο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σε ένα μήνα στο Όσλο. Λάβαμε αυτήν τη σκληρή απόφαση ενόψει της τρέχουσας κατάστασης της εξάπλωσης του Covid-19 μεταξύ των χωρών της Ευρώπης και των διαφόρων ταξιδιωτικών απαγορεύσεων που πιθανότατα θα εξακολουθούν να ισχύουν τον Μάιο, στη Νορβηγία, καθώς και σε πολλά άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Έτσι, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα αναβάλουμε την ετήσια εκδήλωσή μας για το  2021, στο ίδιο μέρος, την ίδια περίοδο! Σημειώστε την ημερομηνία στο ημερολόγιό σας: 27 - 28 Μαΐου 2021! Με το λιμάνι του Όσλο, είμαστε πραγματικά σε καλά χέρια, θα διατηρήσουμε όλες τις καλές ιδέες της φετινής διοργάνωσης για το 2021 και θα την  κάνουμε μια ακόμα πιο ισχυρή.

Για τους συμμετέχοντες που είχαν ήδη εγγραφεί για τη φετινή διοργάνωση, μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Braekke στο λιμάνι του Όσλο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Το θέμα, το πρόγραμμα και οι πρακτικές πληροφορίες για την διοργάνωση του επόμενου έτους θα δοθούν στις αρχές του 2021 μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συνεδρίου.

Opera House and Munch Museum, Oslo

Opera House and Munch Museum, Oslo

Αγαπητά μέλη,

Με το σύνθημα «Οι μεταφορές συνεχίζουν», η ESPO, μαζί με 33 άλλες οργανώσεις, έχουν εκδώσει δήλωση που υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μεταφορές στην κρίση της πανδημίας.

"Οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προμήθεια βασικών αγαθών σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Για να διασφαλίσουμε ότι οι μεταφορές θα μπορούν να συνεχίσουν να κρατούν, πρέπει να διασφαλιστεί η ελεύθερη ροή αγαθών μεταξύ των κρατών μελών. Η συμβολή των ανθρώπων που εργάζονται στον τομέα των μεταφορών και στην υπέρβαση αυτής της κρίσης είναι ζωτικής σημασίας. Σε περιόδους έκτακτης ανάγκης, οι λιμένες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην παροχή στους πολίτες, στις υγειονομικές υπηρεσίες και στις επιχειρήσεις των αγαθών και των υλικών που χρειάζονται .Οι ευρωπαϊκοί λιμένες αναλαμβάνουν πολύ σοβαρά αυτή τη δημόσια ευθύνη. Ελπίζουμε ότι τα κράτη μέλη ακολουθούν τις συστάσεις της Επιτροπής για να διασφαλίσουν ότι τα αγαθά θα συνεχίσουν να κινούνται στην Ευρώπη, προς όφελος κάθε πολίτη της ΕΕ ", σχολιάζει η Isabelle Ryckbost, Γενικός Γραμματέας της ESPO.

Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) κήρυξε την πανδημία του COVID-19 και οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έλαβαν μέτρα ευρείας κλίμακας για να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού.

Ο τομέας των μεταφορών διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προμήθεια αγαθών, ιδίως στα φάρμακα, στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στα τρόφιμα και σε άλλα απαραίτητα βασικά προϊόντα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ο τομέας των μεταφορών αποδεικνύεται επίσης ένα σημαντικό μέσο σε αυτές τις περιόδους όπου πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες έχουν περιορισμένη κινητικότητα.

Οι Ευρωπαϊκοί συλλογικοί φορείς, που εκπροσωπούν τους μεταφορείς, τους διαχειριστές υποδομής, τους φορείς εκμετάλλευσης, τους εργαζόμενους σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και την εφοδιαστική αλυσίδα, τους εργολάβους, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους παρόχους υπηρεσιών εφοδιαστικής, τους φορτωτές, τους χρήστες και τους προμηθευτές εξοπλισμού στις θαλάσσιες, λιμενικές, εσωτερικές πλωτές οδούς, της αεροπλοΐας και των διατροπικών μεταφορών, καθώς και για τη στήριξη βιομηχανιών και επιχειρήσεων, κάνουν την ακόλουθη κοινή δήλωση:

Υπογραμμίζουμε τον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα για την προμήθεια βασικών αγαθών σε αυτή την κρίσιμη περίοδο: τονίζουμε ότι οι υποδομές μεταφορών είναι από αυτήν την άποψη ζωτικές υποδομές.

Δείξτε το σεβασμό και την υποστήριξή σε όλους τους εργαζόμενους στην αλυσίδα εφοδιασμού, που επιτρέπουν τη συνέχιση των μεταφορικών υπηρεσιών, την κυκλοφορία αγαθών και βασικών εμπορευμάτων, καθώς και τον επαναπατρισμό πολιτών και συνεπώς, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο βοηθώντας τους ευρωπαίους πολίτες να ξεπεράσουν αυτό το φαινόμενο. Κρίση;

Καλούμε τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ομαλή διέλευση των συνόρων για τις εμπορευματικές μεταφορές, τόσο εντός της ΕΕ όσο και με τρίτες χώρες, υποστηρίζοντας από αυτή την άποψη την καθιέρωση πράσινων λωρίδων εμπορευματικών μεταφορών σε συντονισμό με τους ενδιαφερόμενους φορείς μεταφορών.

Υποστηρίζουμε τα μέτρα και τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί σε επίπεδο ΕΕ και από τις Εθνικές κυβερνήσεις για τη συγκράτηση της εξάπλωσης του COVID-19 και καλούμε τα κράτη μέλη να συντονίσουν την απάντησή τους στο COVID-19 και να ακολουθήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχείριση των συνόρων.

Επαναλαμβάνουμε τη σημασία της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών, ιδίως μέσω εξοπλισμού ατομικής προστασίας, καθώς και πρόσβασης σε καθαρές και απολυμασμένες εγκαταστάσεις υγιεινής, τρόφιμα και ποτά.

Υπογραμμίζουμε ότι οι τομείς των μεταφορών και της εφοδιαστικής βασίζονται σε ένα φυσικό εργατικό δυναμικό και καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την κινητικότητά της, συμπεριλαμβανομένου του επαναπατρισμού του εργατικού δυναμικού στον τομέα των μεταφορών.

Προτρέπουμε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να βοηθήσουν τον τομέα των μεταφορών που πλήττεται σοβαρά από την ανάκαμψή του, να διασφαλίσει τη μελλοντική συνδεσιμότητα τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις εμπορευματικές μεταφορές και να αναζωογονήσει τις αρτηρίες της εσωτερικής αγοράς μόλις περατωθεί η κρίση.

Page 1 of 2
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς