Οικονομικά Στοιχεία (2013) Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας

Rafina Logo

Ραφήνα 12/02/2014

 

Η Διοίκηση της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε μέσω στοχευμένων ενεργειών της κατόρθωσε να αμβλύνει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει σχεδόν όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα ο προσανατολισμός της στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και η προσήλωση στους στόχους της είχε ως αποτέλεσμα την παρουσίαση θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων κατά το 2013.


Ως εκ τούτου, εγκρίθηκαν από το ΔΣ τα οικονομικά αποτελέσματα και τα πεπραγμένα του έτους 2013 που έχουν ως εξής:


O Κύκλος εργασιών το 2013 ανήλθε στα € 1.800.507,00 παρουσιάζοντας αύξηση 3,79% έναντι της προηγούμενης χρήσης.


Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και καθαρών αποσβέσεων ανήλθαν σε € 504.211,00 έναντι του ποσού των € 187.589,00 για τη χρήση του 2012.


Τονίζεται ότι το 2013 καθιερώθηκαν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για πρώτη φορά στον Ο.Λ.Ρ. και με βάση αυτά εξήχθησαν τα οικονομικά αποτελέσματα.


Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε € 257.748,00 έναντι ζημιών € 132.515,00 κατά την προηγούμενη χρήση.
Η διανομή μερίσματος ανέρχεται στο ύψος των € 108.535,00.


Κύριοι λόγοι που είχαν ως αποτέλεσμα την μεγάλη αυτή οικονομική ανατροπή αποτελούν :

  • Η ανάληψη καθηκόντων της νέας διοίκησης στις 10/4/2013.
  • Η άοκνη προσπάθεια και συνεργασία διοίκησης και εργαζομένων του Ο.Λ.Ρ.
  • Ο περιορισμός των δαπανών, παρά την αύξηση των λειτουργικών εξόδων για την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση ταξιδιωτών, πολιτών και επαγγελματιών της πόλης της Ραφήνας.
  • Η πολύ καλή συνεργασία του Οργανισμού με το Δήμο, το Λιμεναρχείο και τους πολίτες της Ραφήνας.
  • Τέλος, από την επισκόπηση των χρηματοοικονομικών δεικτών προκύπτει η υψηλή οικονομική αυτάρκεια και αποδοτικότητα του Ο.Λ.Ρ έχοντας 10 άτομα εργασιακό δυναμικό. Η θετική πορεία των αποτελεσμάτων ακολουθείται και για τα αποτελέσματα του 2014.
Read 1918 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς