ΟΛΡ - Οικονομικά αποτελέσματα και πεπραγμένα 2014

Εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 8/5/15 και επικυρώθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση που ολοκληρώθηκε στις 14/5/15 τα οικονομικά αποτελέσματα και τα πεπραγμένα του έτους 2014 που έχουν ως εξής:

Ο κύκλος εργασιών για το 2014 ανήλθε στα 1.699.350,95€.

Τα κέρδη ανήλθαν προ φόρων, τόκων και καθαρών αποσβέσεων σε 354.833,51€.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε134.395,07€.

Η διανομή μερίσματος ανέρχεται στο ύψος των 60.226,48€

Τα παραπάνω οικονομικά αποτελέσματα ελέγχτηκαν με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Τέλος από την επισκόπηση των χρηματοοικονομικών δεικτών προκύπτει ικανοποιητική οικονομική αυτάρκεια και αποδοτικότητα του ΟΛΡ.

Read 2050 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς