Ραφήνα - Οικονομικά αποτελέσματα και πεπραγμένα 2015

Η Διοίκηση της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε μέσω στοχευμένων ενεργειών κατόρθωσε να αμβλύνει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει σχεδόν όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα ο προσανατολισμός της στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και η προσήλωσή της προς την κατεύθυνση υλοποίησης των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της είχε ως αποτέλεσμα την παρουσίαση για μία ακόμη φορά θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων κατά το 2015.

Ως εκ τούτου, εγκρίθηκαν από το ΔΣ τα οικονομικά αποτελέσματα και τα πεπραγμένα του έτους 2015 που έχουν ως εξής:

O κύκλος εργασιών το 2015 ανήλθε στα € 1.615.675,26 παρουσιάζοντας μικρή μείωση 4,92% έναντι της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και καθαρών αποσβέσεων ανήλθαν σε € 234.360,19 έναντι του ποσού των € 354.833,51 για τη χρήση του 2014.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη € 221.469,04 έναντι € 134.395,07 κατά την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση 64,79%.

Η διανομή μερίσματος ανέρχεται στα € 73.638,46 ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο κατ’ ελάχιστο ποσοστό του 35% επί των ετήσιων καθαρών κερδών μετά από φόρους καθώς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη μία σειρά έργων που αποσκοπούν στη ομαλή λειτουργία των λιμένων αρμοδιότητας του Οργανισμού και για την ολοκλήρωση των οποίων απαιτείται η ανάλογη ταμειακή ρευστότητα.

Η θετική πορεία των αποτελεσμάτων ακολουθείται και για τα αποτελέσματα του 2016.

Read 1640 times
Οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες τάσεις στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Λιμενική βιομηχανία εξελίσσονται συνέχεια και σε γρήγορους ρυθμούς. Τα θέματα που απασχολούν τώρα και στο μέλλον τα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά λιμάνια είναι σημαντικά και απαιτούν μία συνολική αντιμετώπιση, έτσι ώστε να έχει αξία και περισσότερη δύναμη ή όποια παρέμβασή τους.
Ο ιστοχώρος της ΕΛΙΜΕ είναι αυτός που θα συγκεντρώνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε τα Ελληνικά λιμάνια, διαθέτοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα σε επίπεδο πληροφόρησης να μπορούν να επεξεργάζονται πιο αποτελεσματικά τις θέσεις τους.

Επικοινωνία

  elime (@) elime.gr
  +30.210.422.0261
  +30.210.422.0116
  Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς